Pfukelani kha mafhungo

Naa Vhagudi Vha A Tenda Uri Yesu O Vhuya A Tshila?

Naa Vhagudi Vha A Tenda Uri Yesu O Vhuya A Tshila?

Vhagudi vha na vhuṱanzi ho khwaṱhaho ha u tenda uri Yesu o vhuya a tshila. Kha Encyclopædia Britannica, Edition ya 2002, vhaḓivhazwakale vha ḓanani ḽa u thoma na ḽa vhuvhili ḽa miṅwaha vho amba zwi tevhelaho malugana na Yesu na Vhakriste vha u thoma: “Mafhungo aya a ṋea vhuṱanzi ha uri na vhe vha vha vha tshi hanedza zwa Vhukriste zwifhingani zwa kale, vho vha vha sa timatimi ḓivhazwakale ya Yesu, ye ya thoma u hanedzwa mafheleloni a ḓana ḽa vhu-18, vhukatini ha ḓana ḽa vhu-19 na mathomoni a ḓana ḽa vhu-20 nahone hu si na zwiitisi zwi pfalaho zwa u i hanedza.

Nga 2006, bugu Jesus and Archaeology yo ri: “A hu na na mugudi na muthihi a fulufhedzeaho ane a timatima uri Muyuda ane a pfi Yesu, murwa wa Yosefa, o vhuya a tshila; vhanzhi vha tenda uri vha vho ḓivha zwithu zwinzhi vhukuma nga ha zwe Yesu a zwi ita na pfunzo dzawe dzo leluwaho.

Bivhili i amba uri Yesu ndi muthu wa vhukuma. I ri vhudza madzina a vhomakhulukuku vhawe na mashaka awe a tsini. (Mateo 1:1; 13:55) I dovha ya ri vhudza madzina a vhavhusi vha re na bvumo vhe vha tshila tshifhingani tsha Yesu. (Luka 3:1, 2) Zwenezwo zwidodombedzwa zwi ita uri vhaṱoḓisisi vha vhe na vhungoho ha uri mafhungo a re Bivhilini ndi a ngoho.