Pfukelani kha mafhungo

Muya-tshivhili Ndi Mini?

Muya-tshivhili Ndi Mini?

Bivhili i a fhindula

Ipfi “muya-tshivhili” ḽi re Bivhilini ndi ṱhalutshedzo ya ipfi ḽa Luheberu neʹphesh na ḽa Lugerika psy·kheʹ. Ipfi ḽa Luheberu ḽi amba “tshivhumbiwa tshi femaho” nahone ipfi ḽa Lugerika ḽi amba “muthu a tshilaho.” * Nga zwenezwo, muya-tshivhili ndi tshivhumbiwa, hu si tshiṅwe tshithu tshine tsha bvela phanḓa tshi tshi tshila musi tshenetsho tshivhumbiwa tsho no fa. Ṱhogomelani nḓila ine Bivhili ya sumbedza ngayo uri muya-tshivhili ndi muthu nga dzawe:

Adamu ho ngo ṋewa muya-tshivhili—o “mbo ḓi vha muya-tshivhili u tshilaho”

  • Musi Yehova Mudzimu a tshi sika muthu wa u thoma, Adamu, Bivhili i amba uri “a mbo ḓi vha muthu a tshilaho.” (Genesi 2:7, King James Version) Adamu ho ngo ṋewa muya-tshivhili—o mbo ḓi vha muya-tshivhili kana muthu.

  • Bivhili i amba uri muya-tshivhili u a kona u shuma, u tama zwiḽiwa, u ḽa, u thetshelesa milayo na u kwama muthu o faho.(Levitiko 5:2; 7:20; 23:30; Doiteronomio 12:20; Vharoma 13:1) Zwenezwo zwithu zwi itwa nga muthu.

Naa muya-tshivhili a u fi?

Hai, muya-tshivhili u a fa. Ndimana nnzhi dza Bivhili dzi amba uri muya-tshivhili u a fa. Ṱhogomelani tsumbo dzi tevhelaho:

  • “Muya-tshivhili une wa ita tshivhi u ḓo fa.”Hesekiele 18:4, 20, King James Version.

  • Kha Isiraele ḽa kale, musi muthu o ita tshivhi tshihulwane tshigwevho tsho vha tshi uri “muya-tshivhili u tea u vhulawa.” (Ekisodo 12:15, 19, NW; Levitiko 7:20, 21, 27, King James Version) Onoyo muthu o vha a tshi “vhulawa.”Ekisodo 31:14, King James Version.

  • Bivhilini, musi muthu o fa, hu shumiswa mubulo “muya-tshivhili wo faho” hu tshi ambelwa kha tshitumbu. (Levitiko 21:11, NW; Numeri 6:6, NW) Naho vhunzhi ha ṱhalutshedzelo dza Bivhili dzi shumisa mubulo “tshitumbu” kana “mufu” kha dzenedzo ndimana, Luheberu lwa kale lu shumisa ipfi neʹphesh kana “muya-tshivhili.”

“Muya-tshivhili” u nga dovha wa ambela kha “vhutshilo”

Bivhilini, ḽibulazwithihi ḽa “muya-tshivhili” ndi “vhutshilo.” Sa tsumbo, Yobo 33:22 i shumisa ipfi ḽa Luheberu “muya-tshivhili” (neʹphesh) nga nḓila i fanaho na ipfi “vhutshilo.” Nga hu fanaho, Bivhili i sumbedza uri muya-tshivhili kana vhutshilo vhu nga dzhena khomboni kana ha fhela.Ekisodo 4:19; Vhahaṱuli 9:17; Vhafilipi 2:30.

U shumiswa ha ipfi “muya-tshivhili” zwi ri thusa u pfesesa ndimana dzine dza amba uri muya-tshivhili wo vha “u tshi khou bva kha muthu.” (Genesi 35:18; King James Version) Ḽeneḽi ḽiambele ḽi sumbedza uri vhutshilo ha muthu vhu khou fhela kana u khou welela. Musi dziṅwe ṱhalutshedzelo dzi ṱalutshedzela Genesi 35:18 dzi amba uri “muya u tshi khou bva.”Good News Translation;[22] New Jerusalem Bible.

Pfunzo ya uri muya-tshivhili a u fi i bva ngafhi?

Zwigwada zwa Vhakriste zwine zwa tenda uri muya-tshivhili a u fi a zwi wani yeneyi pfunzo Bivhilini, zwi i wana kha pfunzo dza maṱali dza Vhagerika vha kale. Encyclopaedia Britannica i ri: “Zwine Bivhili ya zwi amba nga ha muya-tshivhili zwi tshimbidzana na muhumbulo wa u fema nahone a i ṱalusi phambano vhukati ha muya-tshivhili na tshitumbu. Vhakriste vhane vha hanedza uri muya-tshivhili ndi muvhili vha ṱuṱuwedzwa nga pfunzo dza Vhagerika vha kale. ”

Mudzimu ha zwi funi vhathu vha tshi ṱanganyisa pfunzo dza Bivhili na dza vhathu, dzi ngaho muya-tshivhili a u fi. Nṱhani hazwo, Bivhili i sevha uri: “Itani vhungoho ha uri hu si vhe na muthu ane a ni thuba nga pfunzo dza maṱali na vhufhura ha sialala ḽa vhathu.”Vhakolosa 2:8.

^ phar. 3 Sedazani The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, siaṱari 659 na Lexicon in Veteris Testamenti Libros, siaṱari 627. Vhunzhi ha ṱhalutshedzelo dza Bivhili dzi shumisa maipfi neʹphesh na psy·kheʹ nga nḓila dzo fhambanaho zwi tshi ya nga mafhungo, dzi shumi maipfi a ngaho “muya-tshivhili,” “vhutshilo,” “muthu,” “tshivhumbiwa” kana “muvhili.”