Pfukelani kha mafhungo

Naa Maria ndi Mme a Mudzimu?

Naa Maria ndi Mme a Mudzimu?

Phindulo i bvaho Bivhilini

Hai, Bivhili a i funzi uri Maria ndi mme a Mudzimu, nahone a i ambi uri Vhakriste vha fanela u gwadamela Maria kana u mu hulisa. * Ṱhogomelani:

  • Maria ho ngo vhuya a vuwa o amba uri u mme a Mudzimu. Bivhili i bvisela khagala uri Maria o beba “murwa wa Mudzimu,” hu si Mudzimu.​—Marko 1:1; Luka 1:32.

  • Yesu Kristo ho ngo vhuya a amba uri Maria ndi mme a Mudzimu kana uri u a fanelea u hulisiwa nga nḓila yo khetheaho. Nṱhani hazwo Yesu o khakhulula mufumakadzi we a vha a tshi ṱoḓa u hulisa Maria nga ho kalulaho, nga u amba uri: “Hu takala vhane vha pfa ipfi ḽa Mudzimu nahone vha tevhedza zwine ḽa zwi amba!”​—Luka 11:27, 28.

  • Maipfi “Mme a Mudzimu” na “Theotokos” (mubeba-Mudzimu) ha wanali Bivhilini.

  • Mubulo u re Bivhilini une wa ri “Mufumakadzi wa Ṱaḓulu” a u ambeli kha Maria, fhedzi u ambela kha mudzimukadzi wa mazwifhi we a vha a tshi gwadamelwa nga Vhaisiraele vha vhagunei. (Yeremia 44:15-19) Onoyo “Mufumakadzi wa Ṱaḓulu” a nga vha o vha e Ishtar (Astarte), mudzimukadzi wa Babele.

  • Vhakriste vha ḓanani ḽa u thoma vho vha vha sa gwadameli Maria, nahone a vho ngo mu hulisa nga nḓila naho i ifhio yo khetheaho. Muṅwe muḓivhazwakale o amba uri Vhakriste vha ḓanani ḽa u thoma “vha nga vha vho hana u gwadamela muthu kana tshithu nahone vha nga vha vho ofha uri u hulisa Maria nga ho khetheaho zwi nga ita uri vha humbulelwe uri vha khou rabela mudzimukadzi.”​—In Quest of the Jewish Mary.

  • Bivhili i amba uri Mudzimu o ḓi dzula e hone. (Psalme ya 90:1, 2; Yesaya 40:28) Samusi Mudzimu e sina mathomo a nga si vhe na mme. Zwiṅwe hafhu Maria o vha a nga si kone u hwala Mudzimu mbumbeloni yawe; Bivhili yo zwi bvisela khagala uri na ḽiṱaḓulu ḽi nga si kone u mu eḓana.​—1 Dzikhosi 8:27.

Maria​—Mme a Yesu, hu si “Mme a Mudzimu”

Maria o vha e Muyuda nahone a tshi bva kha lushaka lwa Khosi Davida. (Luka 3:23-31) O vha a tshi takalelwa nga Mudzimu nga nṱhani ha lutendo lwawe na u ḓikumedza hawe khae. (Luka 1:28) Mudzimu o mu khetha uri a vhe mme a Yesu. (Luka 1:31, 35) Ene na munna wawe Yosefa, vho vha na vhaṅwe vhana nga murahu ha Yesu.​—Marko 6:3.

Naho Bivhili i tshi sumbedza uri Maria o vha mutevheli wa Yesu, a i ambi mafhungo manzhi nga hae.​—Mishumo 1:14.

^ phar. 3 Vhurereli ho fhamba fhambanaho vhu funza uri Maria ndi Mme a Mudzimu. Vha nga mu dzhia sa “Mufumakadzi wa Ṱaḓulu” kana sa Theotokos, ḽine ḽa vha ipfi ḽa Lugerika ḽine ḽa amba “mubeba-Mudzimu”