Pfukelani kha mafhungo

Naa Bivhili I Funza Uri Ḽifhasi Ḽo Ita Bande?

Naa Bivhili I Funza Uri Ḽifhasi Ḽo Ita Bande?

Bivhili I A Fhindula

Hai, Bivhili a i funzi uri ḽifhasi ḽo ita bande. * Bivhili a si bugu ya saintsi. Naho zwo ralo, Bivhili a i hanedzani na saintsi. Zwine zwa ambiwa nga Bivhili “zwi ḓo ima, ndi zwa maḓuvha a lini na lini.”​—Psalme ya 111:8.

 Bivhili i amba mini musi i tshi ri “migumoni miṋa ya shango”?

Mibulo ine ya ri “migumoni miṋa ya shango” na u “guma nga lubomo lwa mashango” yo shumiswaho Bivhilini a yo ngo fanela u dzhiiwa i ya vhukuma zwa tou nga shango ḽi na khona nṋa kana ḽi na magumo. (Yesaya 11:12; Yobo 37:3) Nṱhani hazwo, dzenedzi figara dza muambo dzi ambela kha ḽifhasi ḽoṱhe nga vhuphara. Nga nḓila i fanaho, Bivhili yo shumisa “vhubvaḓuvha na vhukovhela na devhula na tshipembe.”​—Luka 13:29.

Ipfi ḽa Luheberu ḽo ṱalutshedzelwaho nga uri “migumoni miṋa” kana ‘magumo’ ḽi vhonala ḽi tshi nga ndi ḽiidioma ḽi tshi fanyiswa na ipfi “phapha.” U ya nga The International Standard Bible Encyclopedia, i amba uri, “nga nṱhani ha uri tshiṋoni tshi shumisa phapha dzatsho u itela u kuvhatedza mafhondo atsho, [ḽeneḽi ipfi ḽa Luheberu] ḽo shumiswa u itela u ṱalutshedza tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tsho ṱanḓavhuwaho.” Ho dovha ha shumiswa mubulo u fanaho kha Yobo 37:3 na Yesaya 11:12, “wonoyo mubulo u amba magumo, mikano kana ḽifhasi ḽoṱhe.” *

 Hupfi mini nga ha musi Diabolo a tshi linga Yesu?

Musi Diabolo a tshi linga Yesu, o “mu isa kha thavha ndapfu-ndapfu, a mu sumbedza mivhuso yoṱhe ya shango na vhugala hayo.” (Mateo 4:8) Vhaṅwe vha amba uri enea mafhungo ane a vha Bivhilini a amba uri shango ḽoṱhe ḽi a kona u vhonala arali no ima nṱha samusi ḽi bande. Naho zwo ralo, yeneyi “thavha ndapfu-ndapfu” i tou vha ḽifanyisi, hu si fhethu ha vhukuma. Ṱhogomelani uri ndi ngani zwenezwi zwi tshi pfala.

  • A hu na thavha ine na nga kona u vhona mivhuso yoṱhe ya shango ni khayo.

  • Diabolo hongo sumbedza Yesu mivhuso yoṱhe fhedzi, fhedzi o mu sumbedza na “vhugala hayo.” Zwenezwo zwithu ni nga si kone u zwi vhona ni kule, nga zwenezwo, Diabolo a nga vha o shumisa bono u itela u sumbedza Yesu. Zwenezwo zwi nga fana na musi muthu a tshi khou shumisa phurodzhekita u itela u sumbedza muṅwe muthu zwinepe zwa ḽifhasi.

  • Zwiitea zwi tshimbidzanaho zwine zwa vha kha Luka 4:5, zwi sumbedza uri nga khathihi fhedzi Diabolo a sumbedza Yesu mivhuso yoṱhe ya ḽifhasi,’ zwine a zwi konadzei kha muthu uri a vhone zwenezwo zwithu nga khathihi. Zwenezwi zwi sumbedza uri Diabolo o linga Yesu a tshi shumisa mabono.

^ phar. 3 Bivhili i amba uri Mudzimu o “dzula nṱha ha tshitendeledzi.” (Yesaya 40:22, Bivhili khethwa.) Dziṅwe bugu dzi amba uri zwi nga kha ḓi itea uri ipfi ḽo ṱalutshedzelwaho nga uri “tshitendeledzi,” ḽi nga kha ḓi amba uri bola, naho vhagudi vhanzhi vha sa tendelani kha enea mafhungo. Naho zwo ralo, Bivhili a i tikedzi muhumbulo wa uri ḽifhasi ḽo ita bande.

^ phar. 8 Revised Edition, Volumu 2, siaṱari 4.