Pfukelani kha mafhungo

Ndi Nnyi Kana Ndi Mini Ipfi Ḽa Mudzimu?

Ndi Nnyi Kana Ndi Mini Ipfi Ḽa Mudzimu?

Bivhili i a fhindula

“Ipfi ḽa Mudzimu” ḽi anzela u ambela kha mulaedza wa Mudzimu kana milaedza minzhi. (Luka 11:28) Ndi fhethu hu si gathi hune “Ipfi ḽa Mudzimu” kana “Ipfi” ḽa vha dzina zwaḽo ḽa Yesu.​—Nzumbululo 19:13; Yohane 1:14.

Mulaedza wa Mudzimu. Vhaporofita vho vha vha tshi dzulela u amba uri mulaedza we vha u ḓivhadza wo vha u ipfi ḽa Mudzimu. Sa tsumbo, Yeremia o thoma mulaedza wawe nga uri: “Fhungo ḽa Yehova ḽo nḓela.” (Yeremia 1:4, 11, 13; 2:1) Samuele a sa athu u vhudza Saulo uri Mudzimu o mu nanga uri a vhe khosi, o ri: “Ima fhano, ndi U vhudze fhungo ḽi bvaho ha Mudzimu.”​—1 Samuele 9:27.

Dzina zwaḽo ḽa Yesu. Bivhilini, “Ipfi” ḽi dovha ḽa vha dzina zwaḽo ḽa Yesu Kristo, musi e tshivhumbiwa tsha muya ṱaḓulu na musi e muthu kha ḽifhasi. Kha ri haseledze zwiitisi zwi tevhelaho:

  • Ipfi o vha hone hu sa athu u sikwa zwiṅwe zwithu. “Ipfi o vha e hone u bva mathomoni, hone Ipfi o vha e na Mudzimu.” (Yohane 1:1, 2) Yesu ndi “tanzhe ḽa zwivhumbwa zwoṱhe . . . o vha hone zwiṅwe zwithu zwoṱhe zwi sa athu vha hone.”​—Vhakolosa 1:13-15, 17.

  • Ipfi o ḓa a vha muthu kha ḽifhasi. “Ipfi a vha muthu wa ṋama a dzula na riṋe.” (Yohane 1:14) Kristo Yesu “o ṱutshela zwoṱhe zwe a vha e nazwo nahone a fana na mulanda. A vha muthu.”​—Vhafilipi 2:5-7.

  • Ipfi ndi Murwa wa Mudzimu. Nga murahu ha musi Yohane a tshi amba uri “Ipfi a vha muthu wa ṋama,” samusi zwo ambiwa afho nṱha, o dovha a ri: “R[o] vhona vhugala hawe, vhugala he murwa mubebwa e eṱhe a vhu ṋewa nga khotsi.” (Yohane 1:14) Yohane o dovha a ṅwala uri: “Yesu . . . ndi Murwa wa Mudzimu.”​—1 Yohane 4:15.

  • Ipfi u na pfaneleo dzi ngaho dza Mudzimu. “Ipfi o vha e mudzimu.” (Yohane 1:1) Yesu “ndi ene ane a sumbedza vhugala ha Mudzimu na tshifanyiso tsha zwine a vha zwone.”​—Vhaheberu 1:2, 3.

  • Ipfi u vhusa sa khosi. Bivhili i amba uri Ipfi ḽa Mudzimu “o ambara khare nnzhi” ṱhohoni. (Nzumbululo 19:12, 13) Ipfi u dovha a vhidzwa “Khosi ya mahosi na Murena wa marena.” (Nzumbululo 19:16) Yesu u vhidzwa “Khosi ya vhane vha vhusa sa mahosi na u vha Murena wa vhane vha vhusa sa marena.”​—1 Timotheo 6:14, 15.

  • Ipfi ndi muambeleli wa Mudzimu. Dzina zwaḽo ḽa Yesu, “Ipfi,” ḽi mu ṱalusa sa ane Mudzimu a mu shumisa u itela u ṋea milayo. Yesu o amba zwi tevhelaho: “Khotsi we a nthuma o nndaedza zwine nda fanela u zwi amba na u zwi funza . . . Ngauralo, zwithu zwine nda zwi amba, ndi amba zwe Khotsi a mmbudza zwone.”​—Yohane 12:49, 50.