Pfukelani kha mafhungo

Bivhili

Bivhili

Vhubvo Na Vhungoho

Naa Bivhili Ndi Bugu Ya Vhuṱali Ha Vhathu?

Ṱhogomelani zwine Bivhili yone iṋe ya zwi amba.

Naa Bivhili Yo Shandulwa?

Samusi Bivhili i bugu ya kale, ri nga vha hani na vhungoho uri mulaedza wayo ndi wa ngoho?

Naa Bivhili I Funza Uri Ḽifhasi Ḽo Ita Bande?

Naa yeneyi bugu ya kale i amba ngoho?

U Vhala Na U Pfesesa Bivhili

Ndi Mini Zwine Zwa Ṱoḓea Uri Ni Kone U Pfesesa Bivhili?

Hu sa londwi vhubvo haṋu, zwi a konadzea u pfesesa mulaedza wa Mudzimu u re Maṅwaloni Makhethwa.

Naa Bivhili I A Ḓihanedza?

Ṱolisisani zwithu zwine zwa vhonala zwi tshi hanedzana Bivhilini nahone ni sedze nḓila dzine na nga dzi shumisa u itela u pfesesa zwavhuḓi.

Ndi Nnyi Kana Ndi Mini Ipfi Ḽa Mudzimu?

Bivhilini ḽi ambela kha zwithu zwo fhamba-fhambanaho.

“Ḽiṱo Nga Ḽiṱo” Zwi Amba Mini?

Naa mulayo wa “ḽiṱo nga ḽiṱo” u ṱuṱuwedzela uri muthu a dilifhedzele u itela u wana khaṱulokwayo?

Milayo Ya Fumi Ya Mudzimu Ndi Mini?

Yo vha yo ṋewa nnyi? Naa Vhakriste vha tea u i tevhedza?

Torah Ndi Mini?

Yo ṅwalwa nga nnyi? Naa milayo yayo ndi ya tshoṱhe, a yo ngo fanela u vhetshelwa thungo?

Vhuporofita Na Pfanyisedzo

Naa Vhuporofita Nga Ha Messia Vhu Sumbedza Uri Yesu O Vha E Messia?

Naa ndi vhathu vhoṱhe vhane vha nga kona u khunyeledza vhuporofita nga ha Messia?

Bugu Ya Nzumbululo—Zwine Ya Amba Zwone

Yeneyi bugu i amba uri vhane vha i vhala, u i pfesesa na u shumisa zwe vha zwi guda khayo vha ḓo vha na dakalo.

“Alfa na Omega” Ndi Nnyi Kana Ndi Mini?

Ndi ngani tshenetshi tshiṱoho tsho tea?

Yerusalema Muswa Ndi Mini?

Wonoyu muḓi u sa fani na miṅwe u ni kwama hani?

Ḽivhanda Ḽa Ṱhoho Dza Sumbe Ḽo Ambiwaho Kha Nzumbululo Ndima 13 Ḽi Imela Mini?

Ḽivhanda ḽi na maanḓa na muvhuso. Ndi vhufhio vhuṅwe vhuporofita vhu re Bivhilini nga haḽo?

Ḽivhanda Ḽitswuku-Tswuku Ḽo Bulwaho Kha Nzumbululo Ndima ya 17 Ḽi Imela Mini?

Mbuno dza rathi dzine dza thusa u ṱalusa ḽivhanda ḽi ofhisaho ḽitswuku-tswuku.

Vhufhelo Ha Shango

Naa Shango Ḽi Ḓo Fheliswa?

Bivhili i sumbedza zwine Mudzimu a ṱoḓa u ita nga ḽifhasi.

Vhathu, Fhethu Na Zwithu

Naa Maria ndi Mme a Mudzimu?

Maṅwalo Makhethwa na ḓivhazwakale ya Vhukriste zwi ṋea phindulo i pfalaho nga ha enea mafhungo.

Bivhili I Ri Mini Nga Ha Maria, Musidzana We A Vha Na Ṅwana A Sa Athu U Ita Zwa Vhudzekani?

Vhaṅwe vha amba uri Yesu o bebwa nga musidzana a si na tshivhi. Naa zwenezwo ndi zwine zwa funzwa nga Bivhili?

Mbulungelo Ya Mulanga Ndi Mini?

Mudzimu o vhudza Vhaisiraele uri vha fhaṱe mbulungelo. Yo vha i ifhio ndivho yayo?

Naa Labi Ḽa U Vhulunga Ḽa Turin Ndi Ḽe Yesu A Vhulungwa Ngaḽo?

Mbuno tharu dza ndeme nga ha Labi ḽa u Vhulunga, dzi ri thusa u wana phindulo.

Bivhili I Ri Mini Nga Ha Dzi-dinosaurs?

Bivhili i ri mini nga ha Dzi-dinosaurs?

Ndeme

Bivhili I Ri Mini Nga Ha U Sinyuwa?

Naa u sinyuwa zwo tea? Ni fanela u ita mini musi ni tshi thoma u sinyuwa?

Bivhili I Ri Mini Nga Ha U Ḓifuna?

Yesu o ri: “U tea u funa wahau vhunga u tshi ḓifuna.” Zwi amba mini?