Pfukelani kha mafhungo

Lufuno Lu Sa Fheli

Lufuno Lu Sa Fheli

(1 Vhakorinta 13:8)

Downloudani:

 1. 1. Ri dzikhonani;

  Dzi re na lufuno—

  Lu sa anzi u wanala.

  Sa dzikhonani

  Dzine dza funana,

  Ro ṱutshela shango ḽivhi.

  (TSWIKISO YA KHORASI)

  Lufuno a lu fheli.

  Mudzimu u ralo.

  (KHORASI)

  Lufuno holu—

  Lu bva ha Yehova.

  Wa lufuno.

  Lufuno holu—

  Ri ḓo tshila ngalwo.

  Lufuno lwonolu,

  Ri dzule ri nalwo—

  Lufuno wee.

 2. 2. Naho thaidzo

  Dza nga ri lemela

  Mudzimu u a ri tika,

  Ri a takala

  Ri tshi humbudzana,

  Fulufhelo ḽa zwi ḓaho.

  (TSWIKISO YA KHORASI)

  Lufuno lu ḓo sala.

  Mudzimu u ralo.

  (KHORASI)

  Lufuno holu—

  Lu bva ha Yehova.

  Wa lufuno.

  Lufuno holu—

  Ri ḓo tshila ngalwo.

  Lufuno lwonolu,

  Ri dzule ri nalwo.

  (KHORASI)

  Lufuno holu—

  Lu bva ha Yehova.

  Wa lufuno.

  Lufuno holu—

  Ri ḓo tshila ngalwo.

  Lufuno lwonolu,

  Ri dzule ri nalwo—

  Ndi lufuno,

  Lu sa fheli,

  Lufuno wee.