Pfukelani kha mafhungo

Ṱhanzi dza Yehova—Dzo Dzudzanyelwa U Ḓivhadza Mafhungo Maḓifha

Lwa miṅwaha i fhiraho 100, Ṱhanzi dza Yehova vho dzudzanyelwa u ḓivhadza mafhungo maḓifha. Mulaedza u ḓivhadzwa nga nyambo dza maḓana, mashangoni a fhiraho 200. Ndi ngani wonoyu mushumo u wa ndeme? U khou khunyeledzwa hani shangoni ḽoṱhe? Heyi vidio i fhindula dzenedzo mbudziso nga u ṱalutshedza nga vhuḓalo mushumo une ra u ita shangoni ḽoṱhe.