Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Tsumbo Dza U Thoma Nyambedzano

Tsumbo Dza U Thoma Nyambedzano

●○○ LWENDO LWA U THOMA

Mbudziso: Mudzimu u dzhia hani vhane vha ṱoḓa u mu ḓivha?

Luṅwalo: 1Pe 5:6, 7

Kha lwendo lu tevhelaho: Ri vha ndeme lungafhani kha Mudzimu?

○●○ U VHUYELELA LWA U THOMA

Mbudziso: Ri vha ndeme lungafhani kha Mudzimu?

Luṅwalo: Mat 10:29-31

Kha lwendo lu tevhelaho: Ndi ngani ri tshi nga tenda uri Mudzimu u a ri pfesesa?

○○● U VHUYELELA LWA VHUVHILI

Mbudziso: Ndi ngani ri tshi nga tenda uri Mudzimu u a ri pfesesa?

Luṅwalo: Ps 139:1, 2, 4

Kha lwendo lu tevhelaho: Musi ri tshi tendela Mudzimu a tshi ri ṱhogomela, ri vhuyelwa hani?