Vhahashu vha ngei Dzheremane vha tshee vho ambara zwiambaro zwa dzhele, musi vha tshi khou bva u vhofhololwa gammbani ya tshengedzo nga 1945

TSHIBUGWANA TSHA MUṰANGANO WA VHUTSHILO NA VHUḒINḒA September 2019

Tsumbo Dza U Thoma Nyambedzano

Tsumbo dza u thoma nyambedzano dzi ambaho nga ha uri Mudzimu u na ndavha na riṋe.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

“Tshifhe Wa Lini Na Lini Nga Maitele A Melkizedeke”

Melkizedeke o vha a tshi imela Yesu nga nḓila ḓe?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

“Murunzi Wa Zwithu Zwavhuḓi Zwine Zwa Khou Ḓa”

Zwithu zwi re nḓuni khethwa zwi imela hani tshirengululi?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Lutendo Ndi Lwa Ndeme Vhukuma

Lutendo ndi mini? Ndi ngani zwi zwa ndeme uri Vhakriste vha lu ṱahulele?

VHUTSHILO HA MUKRISTE

Ni Ḓo Ita Mini Nga Ṅwaha Wa Gomelelo?

Ndi mini zwine zwa ḓo ri thusa u sedzana na “biso” kana mufhiso na “ṅwaha wa ḓora” zwo ambiwaho kha Yeremia 17:8?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

U Laiwa Nga Yehova Zwi Sumbedza Uri U A Ri Funa

Yehova u ri laya nga nḓila nnzhi. Naho u laiwa zwi tshi vhavha nga tshiṅwe tshifhinga, zwi nga ita uri ri vhe Vhakriste vhavhuḓi arali ra tenda u guda musi ri tshi laiwa

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Zwi Itaho Uri Ri Ite Tshivhi Tshi Isaho Lufuni

U humbula zwithu zwi si zwavhuḓi zwi ita uri ri fhedze ro ita zwithu zwi si zwavhuḓi. Musi ri tshi thoma u humbula nga ha zwithu zwi si zwavhuḓi, ri nga ita mini u itela u iledza u ita zwithu zwine zwa ḓo ita uri ri ite tshivhi tshi isaho lufuni?

VHUTSHILO HA MUKRISTE

“Bvelani Phanḓa Ni Tshi Humbula Nga Ha Zwenezwi Zwithu”

Sathane u ṱoḓa ri tshi dzulela u humbula nga ha zwithu zwi si zwavhuḓi. Ri nga lwisana hani na zwikwekwe zwawe?