Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

U Khwinisa Vhutsila Hashu Vhuḓinḓani​—⁠U Thoma Nyambedzano Ine Ya Nga Ri Ṋea Tshibuli Tsha U Huwelela

U Khwinisa Vhutsila Hashu Vhuḓinḓani​—⁠U Thoma Nyambedzano Ine Ya Nga Ri Ṋea Tshibuli Tsha U Huwelela

Yesu o kona u huwelela kha mufumakadzi wa Musamaria lu songo dzudzanywaho ngauri o thoma nyambedzano nae. Ri nga khwinisa hani vhukoni hashu ha u thoma nyambedzano na vhathu vhane ri sa vha ḓivhe?

  • Ivhani na vhuthu nahone ni ambe na vhathu. Naho o vha o neta, Yesu o thoma nyambedzano yawe nga u humbela maḓi a u nwa. Nga zwenezwo, ni nga thoma nga u lumelisa zwavhuḓi, khamusi ni tshi fhedza ni nga amba nga ha mutsho kana zwiitea zwa zwino zwino. Humbulani uri tshipikwa tshaṋu ndi u thoma nyambedzano, zwino ni nga amba nga ha tshiṅwe na tshiṅwe tshine na vhona uri tshi nga takadza muthu ane na khou amba nae. Arali a sa fhindula, ni songo fhela mbilu. Lingedzani u amba na muṅwe muthu. Ni humbele uri Yehova a ni ṋee tshivhindi.—Neh 2:4; Mis 4:29.

  • Dzulani no lugela u huwelela mafhungo maḓifha, fhedzi ni songo ṱavhanyedza u ita ngauralo. Tendelani nyambedzano i tshi bvela phanḓa nga lwa nzulele. Arali na kombetshedza, muthu a nga dinalea, a si tsha ṱoḓa u amba na inwi. Ni songo fhela mbilu arali nyambedzano ya vhoiwe ya fhela ni sa athu u huwelela khae. Arali zwi tshi ni konḓela u thoma u amba mafhungo maḓifha, lingedzani u thoma nyambedzano ni sina tshipikwa tsha u ṱanziela. [Tambani nahone ni haseledze vidio 1.]

  • Lingedzani u wana tshibuli tsha u ṱanziela nga u posa maipfi mavhili kana mararu a kwamaho mbilu nga ha zwine na zwi tenda, zwenezwo zwi nga ita uri ane na khou amba nae a ṱoḓe u ṱalutshedzwa nga ho engedzeaho. Yesu o amba mafhungo a takadzaho e a ita uri onoyo mufumakadzi a vhudzise mbudziso. Musi a tshi thoma u amba mafhungo maḓifha, o vha a tshi khou fhindula mbudziso dzawe. [Tambani nahone ni haseledze vidio 2, nga murahu ni tambe na u haseledza vidio 3.]