Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU | PSALME YA 119

“Tshilani U Tendelana Na Ipfi Ḽa Yehova”

“Tshilani U Tendelana Na Ipfi Ḽa Yehova”

U tshila u tendelana na Ipfi ḽa Yehova zwi amba u ḓiṋekedzela kha vhulivhisi hawe. Bivhilini hu na tsumbo nnzhi dzine ra nga dzi edzisa, iṅwe tsumbo ndi mupsalme we a tshila u tendelana na Ipfi ḽa Yehova nahone a ḓitika ngae.

Dakalo ḽa vhukuma ḽi ḓiswa nga u tevhedza milayo ya Mudzimu

119:1-8

Yoshua o fulufhela vhulivhisi ha Yehova. O vha a tshi zwi ḓivha uri u fanela u fulufhela Yehova nga mbilu yawe yoṱhe u itela u vha na dakalo na uri a bvelele

Ri nga kona u sedzana na milingo musi ri tshi shumisa Bivhili

119:33-40

Yeremia o vha e na tshivhindi nahone o ḓitika nga Yehova zwifhingani zwi konḓaho. O tshila vhutshilo vhu leluwaho nahone o konḓelela mushumo we a vha o ṋewa

U vha na nḓivho ya Bivhili zwi ita uri ri vhe na tshivhindi musi ri tshi khou huwelela

119:41-48

Paulo o huwelela a sa ofhi. O vha a tshi fulufhela uri Yehova u ḓo mu thusa uri a huwelele nga tshivhindi kha Muvhusi Felikisi

Ndi nga sumbedza u vha na tshivhindi kha zwiimo zwifhio musi ndi tshi khou huwelela?

  • Tshikoloni

  • Mushumoni

  • Muṱani

  • Zwiṅwe