Vha tshi khou kunakisa tshiṱediamu tshine ha ḓo farelwa khatsho buthano ngei Dzheremane ḓoroboni ya Frankfurt

TSHIBUGWANA TSHA MUṰANGANO WA VHUTSHILO NA VHUḒINḒA October 2019

Tsumbo Dza U Thoma Nyambedzano

Tsumbo dza u thoma nyambedzano dzi ambaho nga ha uri ndi ngani vhathu vha tshi shengela na nḓila ine Mudzimu a ḓipfa ngayo musi ri tshi shengela.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Sumbedzani Uri Ni Na Vhuṱali Vhu Bvaho Ṱaḓulu

Vhuṱali vhu bvaho ṱaḓulu vhu nga ri thusa hani?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

“Ni Tea U Vha Vhakhethwa”

Ndi ngani ri tshi tea u vha vhakhethwa?

VHUTSHILO HA MUKRISTE

Yehova U Funa Vhathu Vho Kunaho

Nḓila ine ra dzhia ngayo u kuna i kwama hani vhushaka hashu na Mudzimu?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

“Vhufhelo Ha Zwoṱhe Ho Sendela”

Samusi maṱungu mahulu e tsini, a fanela u kwama hani nḓila ine ra ita zwithu ngayo?

VHUTSHILO HA MUKRISTE

U Ḓifara Zwavhuḓi Na U Ṱhonifha Zwi Na Phaṱhutshedzo

Vha re na vhafarisi vha si Dziṱhanzi vha nga edzisa hani Kristo?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

“Dzulani Ni Tshi Humbula U Vha Hone Ha Ḓuvha Ḽa Yehova”

Ni nga sumbedza hani uri ni dzula ni tshi humbula nga ha ḓuvha ḽa Yehova?

VHUTSHILO HA MUKRISTE

Bivhili Ndi Ya Ndeme Lungafhani Kha Inwi?

Ri nga sumbedza hani uri ri dzhiela nṱha Ipfi ḽa Mudzimu?