Vha tshi khou sumbedza lufuno lwa Vhukriste ngei Malawi

TSHIBUGWANA TSHA MUṰANGANO WA VHUTSHILO NA VHUḒINḒA October 2018

Tsumbo Dza U Thoma Nyambedzano

Tsumbo dza u thoma nyambedzano nga ha uri ndi ngani vhathu vha tshi shengela na uri Mudzimu u ḓo ita mini nga hazwo.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Yesu U Ṱhogomela Nngu Dzawe

Yesu Mulisa Wavhuḓi u ḓivha ṱhoḓea, vhushayanungo na zwine nngu dzawe dzoṱhe dza zwi kona.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Edzisani U Pfela Vhuṱungu Ha Yesu

Ndi mini tshine tsha ita uri u pfela vhuṱungu ha Yesu hu vhe ho khetheaho?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

“Ndo Ni Vhetshela Tsumbo”

Yesu o gudisa vhaapostola vhawe u ḓiṱukufhadza na u ita mishumo ine ya dzhielwa fhasi vha tshi itela vhaṅwe.

U TSHILA SA VHAKRISTE

Vhakriste Vha Vhukuma Vha Vhonala Nga U Vha Na Lufuno​​—⁠Iledzani Tseḓa Na U Sinyuwa

U sumbedza uri ri na lufuno u fana na Kristo, ri fanela u humbulela vhaṅwe na u iledza u sinyuwa.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

“A Ni Tshipiḓa Tsha Shango”

Vhatevheli vha Yesu vha ḓo tea u vha na tshivhindi uri vha sa tshikafhadzwe nga mavhonele na matshilele a shango ḽino.

U TSHILA SA VHAKRISTE

Vhakriste Vha Vhukuma Vha Vhonala Nga U Vha Na Lufuno​​—⁠Tsireledzani Vhuthihi Haṋu

Uri ri dzule ri na vhuthihi, ri tea u sedza zwithu zwavhuḓi kha vhaṅwe na u hangwela zwi tshi bva mbiluni.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Yesu O Ṱanziela Nga Ha Ngoho

Sa vhafunziwa vha Yesu, na riṋe ri ṱanziela ngoho nga maipfi na nga mishumo.

U TSHILA SA VHAKRISTE

Vhakriste Vha Vhukuma Vha Vhonala Nga U Vha Na Lufuno​​—⁠Takalelani Ngoho

Ri fanela u ṱanziela nga ha ngoho na u i takalela hu sa londwi uri shango ḽine ra tshila khaḽo ḽo ḓala mazwifhi na u sa fhulufhedzea.