Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

Nḓila Ya U Vha Mugudi A Fhiseaho Wa Maṅwalo

Nḓila Ya U Vha Mugudi A Fhiseaho Wa Maṅwalo

Naa ni a ṱoḓa u fulufhedzea musi ni fhasi ha mutsiko sa zwe Daniele a ita? Daniele o guda Ipfi ḽa Mudzimu nga vhuronwane u katela na vhuporofita ho dzikaho. (Dan 9:2) U guda Bivhili nga vhuronwane zwi nga ni thusa u dzula ni tshi fulufhedzea. Nga nḓila-ḓe? Zwi nga khwaṱhisa lutendo lwaṋu nga ha uri mafulufhedziso a Yehova a ḓo ḓadzea. (Yos 23:14) Zwi nga dovha zwa ni thusa uri ni vhe na lufuno lwo engedzeaho kha Mudzimu, zwine zwa ḓo ni ṱuṱuwedza uri ni ite zwo lugaho. (Ps 97:10) Fhedzi ni fanela u thoma ngafhi? Ṱhogomelani mbuno dzi tevhelaho.

  • Ndi fanela u guda mini? Mbekanyo yavhuḓi ya u guda i katela na u lugiselela miṱangano ya tshivhidzo. Ri nga vhuyelwa nga muvhalo wa Bivhili wa vhege iṅwe na iṅwe arali ri tshi ita ṱhoḓisiso nga ha zwine ra si zwi pfesese. Zwiṅwe hafhu, vhaṅwe vho khetha u guda zwo engedzeaho nga ha vhuporofita ha Bivhili, masia o fhambanaho a zwiaṋwiwa zwa muya wa Mudzimu, lwendo lwa vhurumiwa lwa muapostola Paulo kana tsiko ya Yehova. Arali na nga humbula nga ha mbudziso ine ya ṱoḓa phindulo i bvaho Bivhilini, i ṅwaleni fhasi nahone ni gude nga hayo kha ngudo yaṋu i tevhelaho.

  • Ndi nga wana ngafhi zwo engedzeaho? Ṱalelani vidio Research Tools for Discovering Spiritual Treasures u itela u wana nḓila dzo fhamba-fhambanaho. U itela u ṱolisisa vhutsila haṋu, itani ṱhoḓisiso nga ha mivhuso ya shango ine ya imelwa nga ḽivhanda ḽi re kha Daniele ndima 7.

  • Ndi tshifhinga tshingafhani tshine nda fanela u tshi fhedza ndi tshi khou guda? U guda tshifhinga tshoṱhe zwi ḓo ita uri ri dzule ro takala muyani. Ni nga thoma nga u guda lwa tshifhinga tshiṱuku, arali zwi tshi ṱoḓea na tshi engedza nga zwiṱuku nga zwiṱuku. U guda Ipfi ḽa Mudzimu zwi fana na u bwa lupfumo lwo dzumbamaho; musi ni tshi wana lupfumo lwonolo ni ḓo ṱoḓa u lu bwa nga ho engedzeaho (Mir 2:3-6) U funa haṋu Ipfi ḽa Mudzimu zwi ḓo engedzea nahone u guda Bivhili tshifhinga tshoṱhe zwi ḓo vha mbekanyo i bvelaho phanḓa.—1Pe 2:2.

ḼIVHANDA ḼINE ḼA VHA KHA DANIELE NDIMA YA 7 ḼI IMELA MINI?

MBUDZISO DZO ENGEDZEAHO:

Luṅwalo lwa Daniele 7:8, 24 lwo ḓadzea hani?

IṄWE NḒOWE-NḒOWE:

Ḽivhanda ḽine ḽa vha kha Nzumbululo ndima ya 13 ḽi imela mini?