A tshi khou tshimbidza tshibambiri tsha “Naa Vhafu Vha Nga Dovha Vha Tshila Zwa Vhukuma?” ngei Tuvalu

TSHIBUGWANA TSHA MUṰANGANO WA VHUTSHILO NA VHUḒINḒA October 2017

Maambele A Tsumbo

Maambele a tsumbo a magazini wa Tshiingamo na a u funza ngoho nga ha nḓila ine ra nga sumbedza ngayo uri ri funa Mudzimu. Shumisani maambele a tsumbo u itela u ḓiṅwalela maambele aṋu.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Vhuporofita Ha Daniele Ho Amba Nga Ha U ḓa Ha Messia Hu Tshee Nga Phanḓa

Daniele ndima ya 9 i ri ṋea zwidodombedzwa nga ha u ḓa ha Messia. Ndi zwiitea zwifhio zwine zwa katelwa kha honovhu vhuporofita?

U TSHILA SA VHAKRISTE

Nḓila Ya U Vha Mugudi A Fhiseaho Wa Maṅwalo

U guda Bivhili nga vhuronwane zwi nga ni thusa u dzula ni tshi fulufhedzea musi no sedzana na milingo. Fhedzi ndi ngafhi hune na tea u thoma hone?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Yehova O Vhona Vhumatshelo Ha Mahosi Hu Tshee Nga Phanḓa

Yehova o shumisa muporofita Daniele u amba u hu tshee nga phanḓa nga ha u wa na u vuwa ha mivhuso i ḓaho na mahosi ayo.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Yehova U Takalela Lufuno Lu Fulufhedzeaho​​—⁠Inwi?

Ndi mini zwi ṱuṱuwedzaho lufuno lu fulufhedzeaho? Ndi ngudo ifhio ine ra nga i guda kha tshenzemo ya Hosea na mufumakadzi wawe Gomere a sa fulufhedzei?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Ṋeani Yehova Zwa Khwine-Khwine

U ṋea Yehova zwa khwine-khwine zwi a mu takadza nahone zwi a ni vhuyedza. Ndi zwifhio zwine Yehova a zwi dzhia zwi tshiṱhavhelo tshavhuḓi?

U TSHILA SA VHAKRISTE

Tshilelani U Renda Yehova!

Vhutshilo ndi tshifhiwa tsha ndeme. Ri lwela u shumisa vhukoni hashu u hulisa na u renda Yehova, Muṋei wa Vhutshilo.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

“Vharwa Vhaṋu Na Vhananyana Vhaṋu Vha Ḓo Porofita”

Ri nga tikedza hani vhaḓodzwa kha mushumo wavho?