Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

Zwine Ra Nga Zwi Ita U Itela U Ṋea Phindulo Dzi Pfalaho

Zwine Ra Nga Zwi Ita U Itela U Ṋea Phindulo Dzi Pfalaho

Phindulo dzi pfalaho dzi fhaṱa vhaṅwe tshivhidzoni. (Rom 14:19) Dzi vhuyedza na vhaṋekedzi vhadzo. (Mir 15:23, 28) Nga zwenezwo, ri fanela u ita vhuḓidini ha u fhindula naho hu luthihi lwazwo. Ngoho ndi ya uri a ri nga ḓo sumbiwa tshifhinga tshoṱhe. Nga zwenezwo, ndi zwa ndeme uri ri lugiselele.

Phindulo i pfalaho . . .

  • i tea u vha pfufhi na i pfeseseaho. Zwi vha zwavhuḓi uri i sa fhire mithethe ya 30

  • a si u vhala zwo ṅwalwaho, ndi u zwi amba nga maipfi aṋu

  • a si u dovholola zwo no ambiwaho kana u ḓadzisa

Na vha wa u thoma u sumbiwa . . . 

  • ni pfufhifhadze nahone ni rwe nṱha ha ngoma

Arali ho no fhindulwa mbudziso, ni nga kha ḓi . . .

  • sumbedza uri luṅwalo lu dzhena hani

  • amba uri ri nga zwi shumisa hani vhutshiloni

  • ṱalutshedza nḓila ya u shumisa mbuno dzo bulwaho

  • anetshela tshenzhelo pfufhi i tshimbidzanaho na mafhungo