Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

Vhaswa—Ni Songo Lenga U Dzhena Nga “Muṋango Muhulu”

Vhaswa—Ni Songo Lenga U Dzhena Nga “Muṋango Muhulu”

Zwi nga kha ḓi leluwa u humbula uri maḓuvha a vhuswa hashu a ḓo bvela phanḓa nga hu sa fheli nahone ri nga si vhuye ra tshenzhela “misi mivhi” ine ya tshimbidzana na vhulala kha ḽino shango ḽa Sathane. (Muh 12:1) Arali ni muswa, naa ni nga ḓivhudza uri ni na tshifhinga tshinzhi tsha u tovhola zwipikwa zwa muya, zwi ngaho vhuḓinḓa ha tshifhinga tsho ḓalaho?

“Zwiitea zwi songo lavhelelwaho” zwi wela roṱhe, u katela na vhaswa. (Muh 9:11, NW) ‘A ni ḓivhi uri hu ḓo itea mini kha inwi matshelo.’ (Yak 4:14) Nga zwenezwo, ni songo ima-ima musi zwi tshi ḓa kha u tovhola zwithu zwa muya. Dzhenani nga “muṋango muhulu u isaho tshumeloni” musi u tshe wo ni vuletshela. (1Ko 16:9) A ni nga ḓisoli.

Zwiṅwe zwipikwa zwa muya:

  • U huwelela nga luṅwe luambo

  • Tshumelo ya vhuvulanḓila

  • U ya zwikoloni zwa lwa ṱaḓulu

  • Tshumelo ya u fhaṱa

  • Tshumelo ya Bethele

  • Mushumo wa ḽiisela

Zwipikwa Zwanga: