Vhavulanḓila vha tshi khou huwelela mafhungo maḓifha nga Lutzotzil ngei Chiapas, Mexico

TSHIBUGWANA TSHA MUṰANGANO WA VHUTSHILO NA VHUḒINḒA November 2016

Maambele A Tsumbo

Maambele a tsumbo a magazini wa Tshiingamo na a ngoho ya Bivhili ane a shuma kha vhuporofita ha Bivhili u swika ṋamusi. Shumisani maambele a tsumbo u itela u ḓiṅwalela maambele aṋu.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Bivhili I Ṱalusa Musadzi Vhukuma

Ndi pfaneleo dzifhio dzine Yehova a ṱoḓa uri mufumakadzi o vhingwaho a vhe nadzo?

U TSHILA SA VHAKRISTE

“Munna Wawe U Ḓihwa Khoroni”

Musadzi vhukuma u ita uri munna wawe a khoḓiwe.

LUPFUMO LU BVAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Vhonani Zwivhuya Nga Mishumo Yaṋu Yoṱhe

Ri nga ḓiphina nga mushumo arali ra vha na mavhonele avhuḓi nga hawo.

U TSHILA SA VHAKRISTE

Nḓila Ya U Shumisa Bugu What Can the Bible Teach Us?

Ri nga shumisa hani zwiteṅwa zwo khetheaho zwa bugu Teach Us musi ro fara pfunzo ya Bivhili?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

“U Songo Hangwa Muvhumbi Wau Misi Ú Tshee Muswa”

Vhurendi, Muhuweleli 12 i ri ṱuṱuwedza uri ri shumise zwibuli zwa vhuswa.

U TSHILA SA VHAKRISTE

Vhaswa—Ni Songo Lenga U Dzhena Nga “Muṋango Muhulu”

Naa ni nga tovhola zwikipwa zwa muya zwi ngaho vhuḓinḓa ha tshifhinga tsho ḓalaho?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Musidzana Wa Musulamitha Ndi Tsumbo Ine Ya Fanela U Edziswa

Ndi mini zwe zwa ita uri musidzana wa Musulamitha a vhe tsumbo i swayeaho ya vhagwadameli vha Yehova?