Vha tshi khou huwelela ngei Tonga

TSHIBUGWANA TSHA MUṰANGANO WA VHUTSHILO NA VHUḒINḒA May 2018

Tsumbo Dza U Thoma Nyambedzano

Tsumbo dza u thoma nyambedzano dzi ambaho nga ha vhumatshelo ha vhathu na ḽifhasi.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Hwalani Danda Ḽaṋu Ḽa Tshengedzo Ni Ntevhele

Ndi ngani ri tshe tea u rabela, u guda Bivhili, u ya vhuḓinḓani na u ya miṱanganoni tshifhinga tshoṱhe?

U TSHILA SA VHAKRISTE

Thusani Vhana Vhaṋu U Tevhela Kristo

Vhabebi vha nga ita mini u thusa vhana vhavho uri vha ḓinekedzele kha Yehova Mudzimu na uri vha lovhedzwe?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Bono Ḽi Khwaṱhisaho Lutendo

Bono ḽa musi Yesu a tshi shanduka ḽo ita uri Petro a ḓipfe hani? Vhuporofita vhu re Bivhilini vhu nga ri kwama hani?

U TSHILA SA VHAKRISTE

“Zwo Vhofhekanywaho Nga Mudzimu . . . ”

Vhavhingani vha Vhakriste vha dzhia muano wa mbingano u wa ndeme. Vhanna na vhafumakadzi vha nga kunda vhuleme nga u shumisa milayo i re Bivhilini.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

O Longela Zwinzhi U Fhira Vhoṱhe

Ndi ngudo ifhio ya ndeme ine ra i wana kha tshilikadzi i shayaho we a ṋeela nga zwipeni zwivhili zwi si na ndeme?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Iledzani U Fashwa Nga U Shavha Vhathu

Ndi ngani vhaapostola vho tenda u kundwa nga mutsiko? Nga murahu ha mvuwo ya Yesu, ndi mini zwe zwa thusa vhaapostola vho rembuluwaho u huwelela hu sa londwi u pikiswa?

U TSHILA SA VHAKRISTE

Yehova U Ḓo Ni Thusa U Vha Na Tshivhindi

Naa ni a ḓipfa ni tshi shavha u ḓiṱalusa sa muṅwe wa Ṱhanzi dza Yehova na u huwelela? Arali zwo ralo, ni nga wana ngafhi tshivhindi tsha u amba nga ha Yehova?