Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

Zwine Na Nga Ita Nga JW Library

Zwine Na Nga Ita Nga JW Library

KHA PFUNZO YA MUTHU NGA EṰHE:

  • U vhala Bivhili na ndimana ya ḓuvha

  • U vhala Yearbook, dzimagazini na dziṅwe khandiso. U shumisa tshiteṅwa bookmark

  • U lugiselela miṱangano ya tshivhidzo na u talela phindulo

  • U ṱalela dzividio

MIṰANGANONI:

  • U vula maṅwalo ane a khou ambiwa nga tshiambi. U vhuyelela kha luṅwalo ni tshi shumisa tshiteṅwa history

  • Nṱhani ha u ḓa miṱanganoni na khandiso nnzhi dzo gandiswaho, ni nga shumisa tshishumiswa tshaṋu u itela u tevhelela musi miṱangano i tshi khou bvela phanḓa na u imba nyimbo. JW Library i na nyimbo ntswa dzi sa athu u dzheniswa kha bugu ya luimbo yo gandiswaho

VHUḒINḒANI:

  • U sumbedza muthu a re na dzangalelo zwine zwa wanala kha JW Library, na u mu thusa u downloada yeneyi app na dzikhandiso kha tshishumiswa tshawe

  • U shumisa tshiteṅwa search u itela u wana ndimana dza Bivhili. Arali mubulo u sa u wanali kha New World Translation yo vusuluswaho, ni nga ya kha Reference Bible na dovha na shumisa tshiteṅwa search

  • U tamba vidio. Arali ṋemuḓi e na vhana ni nga vha tambela iṅwe ya vidio dzi re nga fhasi ha tshiteṅwa Become Jehovah’s Friend. Kana ni nga mu tambela vidio Ndi Ngani Ni Tshi Fanela U Guda Bivhili? u itela u vusa dzangalelo ḽa uri a gude Bivhili. Arali muthu a tshi amba luṅwe luambo, ni nga mu tambela vidio nga luambo lwawe

  • U sumbedza muthu luṅwalo nga luṅwe luambo nga ṱhalutshedzelo ye na i downloada tshifhingani tsho fhiraho. Iyani kha luṅwalo, ni puṱedze kha ndimana, ni ḓo kona u vhona ṱhalutshedzelo dzi tshimbidzanaho