Vhavhingani vha tshi khou guda nga tablet

TSHIBUGWANA TSHA MUṰANGANO WA VHUTSHILO NA VHUḒINḒA May 2016

Maambele A Tsumbo

Zwine zwa nga ambiwa musi hu tshi tshimbidzwa magazini wa Tshiingamo na bugu Bivhili I Funza Mini. Shumisani tsumbo u itela u ḓiṅwalela maambele aṋu.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

U Rabelela Vhaṅwe Zwi Takadza Yehova

Mudzimu o vhudza Yobo uri a rabelele khonani dzawe tharu dzi si na vhulenda. Yobo o fhaṱutshedzwa hani nge a konḓelela na u vha na lutendo? (Yobo 38-42)

U TSHILA SA VHAKRISTE

Naa Ni Khou Shumisa JW Library?

Ni nga i wana hani app? I nga ni thusa hani musi ni miṱanganoni ya tshivhidzo na vhuḓinḓani?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

U Itela U Vha Na Mulalo Na Yehova Ri Fanela U Hulisa Murwa Wawe, Yesu

Tshaka dzo aravha hani kha vhuvhusi ha Yesu? Ndi ngani zwi zwa ndeme uri ri hulise Yesu, Khosi yo ḓodzwaho nga Mudzimu? (Psalme ya 2)

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Ndi Nnyi Ane A Nga Vha Mueni Denndeni Ḽa Yehova?

Psalme ya 15 i ṱalusa zwine Yehova Mudzimu a zwi lavhelela kha khonani.

U TSHILA SA VHAKRISTE

Zwine Na Nga Ita Nga JW Library

Nḓila ya u shumisa app kha pfunzo, miṱanganoni na vhuḓindani.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Vhuporofita Vhu Ṋea Zwidodombedzwa Nga Ha Messia

Ṱhogomelani nḓila ye vhuporofita ha Vhumessia vhu re kha Psalme ya 22 ha ḓadzea ngayo kha Yesu.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Humbelani Tshivhindi Kha Yehova

Ndi mini zwine zwa nga ri thusa u vha na tshivhindi u fana na Davida? (Psalme ya 27)