Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Tsumbo Dza U Thoma Nyambedzano

Tsumbo Dza U Thoma Nyambedzano

●○○ LWENDO LWA U THOMA

Mbudziso: Ndi ngani Mudzimu o ri sika?

Luṅwalo: Gen 1:28

Kha lwendo lu tevhelaho: Ndi ngani ri tshi fhulufhela uri Mudzimu u ḓo ḓadzisa tshipikwa tshawe?

○●○ U VHUYELELA LWA U THOMA

Mbudziso: Ndi ngani ri tshi fhulufhela uri Mudzimu u ḓo ḓadzisa tshipikwa tshawe?

Luṅwalo: Yes 55:11

Kha lwendo lu tevhelaho: Vhutshilo vhu ḓo vha hani musi Mudzimu a tshi ḓadzisa zwe a zwi fhulufhedzisa?

○○● U VHUYELELA LWA VHUVHILI

Mbudziso: Vhutshilo vhu ḓo vha hani musi Mudzimu a tshi ḓadzisa zwe a zwi fhulufhedzisa?

Luṅwalo: Ps 37:10, 11

Kha lwendo lu tevhelaho: Ri nga wana hani phaṱhutshedzo dze Mudzimu a dzi fhulufhedzisa?

FULO ḼA U RAMBELA VHATHU TSHIHUMBUDZONI (23 March–19 April):

Ri takalela u ni ramba kha tshiitea tsha ndeme. Khetshi tshibammbiri tsha u ni ramba. Nga Ḽavhuṱanu ḽa dzi 19 April, vhathu vha dzimilioni u mona na shango vha ḓo vha vho kuvhangana u itela u humbula lufu lwa Yesu Kristo. Hetshi tshibammbiri tshi sumbedza tshifhinga na fhethu hune tsha ḓo farelwa hone. Ri dovha ra ni ramba kha nyambo yo khetheaho i re na tshiṱoho “Wanani Vhutshilo Ha Vhukuma?” ine ya ḓovha hone nga Swondaha ya dzi 14 April 2019.

Mbudziso Ine Na Nga Mu Sia Nao Arali O Sumbedza Dzangalelo: Ǹdi ngani Yesu o fa?