Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

Vhurifhi Ha Tsumbo

Vhurifhi Ha Tsumbo
  • Shumisani ḓiresi ya hune na dzula hone. Arali ni tshi vhona u nga a si vhuṱali u shumisa ḓiresi ya hune na dzula hone, ni nga shumisa ya Holo ya Muvhuso fhedzi no thoma na humbela kha vhahulwane. Naho zwo ralo, ni SONGO VHUYA na shumisa ḓiresi ya ofisi ya davhi.

  • Shumisani dzina ḽa onoyo muthu arali ni tshi ḽi ḓivha. Zwenezwo zwi ḓo ita uri a songo humbula u nga honoho ndi vhurifhi ha khunguwedzo.

  • Livhisani ṱhogomelo kha kupeleṱele kwa maipfi, luambo na zwiga zwa u vhala. Ni tea u ṅwala vhurifhi haṋu nga nḓila ya vhudele. Arali no vhu ṅwala nga tshanḓa, vhu tea u vhalea. Honoho vhurifhi a ho ngo tea u vha ha vhukonani kana ha tshiofisi nga nḓila yo kalulaho.

Vhurifhi ha tsumbo vhu tevhelaho vhu sumbedza dzenedzo mbuno. A no ngo tea u shumisa maipfi a fanaho na a hovhu vhurifhi ha tsumbo tshifhinga tshoṱhe musi ni tshi ṅwalela vhathu tsimuni ya haṋu. Vhu ṅwaleni no sedza vhuimo na mvelele ya hune na dzula hone.