A tshi khou sumbedza vidio u itela u funza mugudiswa wa Bivhili, Afrika Tshipembe

TSHIBUGWANA TSHA MUṰANGANO WA VHUTSHILO NA VHUḒINḒA March 2019

Tsumbo Dza U Thoma Nyambedzano

Tsumbo dza u thoma nyambedzano nga ha uri ndi ngani Mudzimu o ri sika.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Zwi Amba Mini U Sumbedza Lufuno Lwa Vhukriste

Musi muthu a tshi ri khakhela, lufuno lwa vhukriste lu ri sudzulusela u ita mini?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Thuswani U Konḓelela Na U Khuthadzwa Nga Yehova

Yehova u ri khuthadza na u ri thusa u konḓelela a tshi shumisa Ipfi ḽawe.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Naa Ni Muthu Ane A Livhiswa Nga Muya Wa Mudzimu Kana A Sa Livhiswi Ngawo?

Roṱhe ri tea u khwaṱhisa vhushaka hashu na Yehova na u bvelaphanḓa ri tshi vha na vhukonani ha tsini nae.

U TSHILA SA VHAKRISTE

U Khwinisa Vhutsila Hashu Vhuḓinḓani—U Ṅwala Marifhi Avhuḓi

Ndi zwifhio zwiṅwe zwithu zwine ra fanela u zwi humbula musi ri tshi ṅwalela muthu ri sa muḓivhi vhurifhi?

U TSHILA SA VHAKRISTE

Vhurifhi Ha Tsumbo

Ni tea u vhu ṅwala no sedza vhuimo na mvelele dza hune na dzula hone.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

“Mbiliso Ṱhukhu I Vhilisa Fulauru Yoṱhe Yo Sukwaho”

U bvisa tshivhidzoni zwi sumbedza hani lufuno?

U TSHILA SA VHAKRISTE

Shumisani Vidio U Gudisa Vhagudiswa Vhaṋu Vha Bivhili

Naa ni khou u shumisa vidio u itela u funza mugudiswa waṋu Bivhili?