Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

Nḓila Ya U Shumisa Bugwana Thetshelesani Mudzimu Nahone Ni Tshile Tshoṱhe

Nḓila Ya U Shumisa Bugwana Thetshelesani Mudzimu Nahone Ni Tshile Tshoṱhe

Bugwana Thetshelesani Mudzimu Nahone Ni Tshile Tshoṱhe yo itelwa u funza vhane vha kona u vhala ngoho ya mutheo wa Bivhili. Masiaṱari manzhi a na bogisi ḽi re na mafhungo o engedzeaho ane a nga haseledzwa, zwi tshi ya nga vhukoni ha mugudiswa.

Yeneyi bugwana i nga tshimbidzwa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, naho ri songo livhiswa uri ri i tshimbidze wonoyo ṅwedzi. Musi no fara pfunzo ya Bivhili, shumisani zwifanyiso u itela u ṱalutshedza zwine Bivhili ya zwi amba. Vhudzisani mugudiswa mbudziso u itela u vha na vhungoho ha uri u khou pfesesa zwine a khou zwi guda. Vhalani nahone ni haseledze maṅwalo a re magumoni a siaṱari ḽiṅwe na ḽiṅwe. Musi no no fhedza u guda yeneyi bugwana, gudani na mugudiswa waṋu bugu Bivhili I Funza Mini Zwa Vhukuma? kana bugu What Can the Bible Teach Us? u itela u mu thusa u ita mvelaphanḓa ya uri a lovhedzwe.