Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

Nḓila Ya U Shumisa Bugwana Ndi Vhafhio Vhane Vha Khou Ita Zwi Funwaho Nga Yehova Ṋamusi?

Nḓila Ya U Shumisa Bugwana Ndi Vhafhio Vhane Vha Khou Ita Zwi Funwaho Nga Yehova Ṋamusi?

Bugwana Ndi Vhafhio Vhane Vha Khou Ita Zwi Funwaho Nga Yehova Ṋamusi? yo itelwa u haseledzwa na vhagudiswa vha Bivhili mathomoni kana magumoni a pfunzo iṅwe na iṅwe. * Ngudo 1 u ya kha 4 dzi thusa mugudiswa uri a ri ḓivhe khwine sa Dziṱhanzi, ngudo 5 u ya kha 14 dzi mu thusa uri a pfesese mishumo yashu nahone ngudo 15 u ya kha 28 dzi amba nga ha ndangulo yashu. Zwi vha zwavhuḓi u haseledza ngudo nga u tevhekana hadzo nga nnḓa ha musi hu na ine mugudiswa a vha na dzangalelo khayo. Ngudo dzoṱhe ndi pfufhi nahone dzi nga haseledzwa na mugudiswa nga mimunithi miṱanu u ya kha ya fumi.

  • Ombedzelani mbudziso i re kha tshiṱoho

  • Vhalani noṱhe ngudo, ni nga i vhala yoṱhe nga luthihi kana nga zwipiḓa

  • Haseledzani zwe na vhala nga hazwo. Vhudzisani mbudziso dzi re magumoni a siaṱari nahone ni haseledze na zwifanyiso. Vhalani na u haseledza maṅwalo o sumbedzwaho arali vhuimo vhu tshi tenda. Ambani nḓila ine zwiṱohwana zwo swifhadzwaho zwa fhindula ngayo mbudziso i re kha tshiṱoho

  • Arali hu na bogisi “Gudani Zwo Engedzeaho,” ḽi vhaleni noṱhe nahone ni ṱuṱuwedze mugudiswa waṋu u ita zwo ṅwalwaho henefho

^ phar. 3 Bugwana i re kha Inthanethe, ndi yone ine ya dzula i tshi khou vusuluswa.