Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Maambele A Tsumbo

Maambele A Tsumbo

TSHIINGAMO

Mbudziso: Inwi ni nga ri ndi tshifhio tshifhiwa tshihulwanesa tshe Mudzimu a ri ṋea tshone?

Luṅwalo: Yoh 3:16

Matshimbidzele: Hetshi Tshiingamo tshi sumbedza uri ndi ngani Mudzimu o rumela Yesu kha ḽifhasi uri a ri fele na nḓila ine ra nga sumbedza ngayo uri ri livhuwa tshenetsho tshifhiwa.

MUVHUSO WA MUDZIMU NDI MINI?

Mbudziso: [Mu sumbedzeni tshibammbiri.] Ni nga i fhindula hani yeneyi mbudziso? Naa Muvhuso wa Mudzimu ndi tshithu tshine tsha vha mbiluni yaṋu? ndi ḽiambele? kana ndi muvhuso u re ṱaḓulu?

Luṅwalo: Dan 2:44; Yes 9:5

Matshimbidzele: Hetshi tshibammbiri tshi ṱalutshedza zwine Muvhuso wa Mudzimu wa nga ni itela zwone.

TSHIBAMMBIRI TSHA U RAMBA TSHIHUMBUDZONI

Matshimbidzele: Ri khou ramba vhathu kha tshiitea tsha ndeme vhukuma. [Ṋeani ṋemuḓi tshibammbiri.] Nga ḽa 11 April, vhathu vhanzhi u mona na shango vha ḓo kuvhangana u itela u elelwa lufu lwa Yesu na u thetshelesa nyambo ya Bivhili ya mahala i sumbedzaho uri lufu lwawe lu ri vhuyedza hani. Kha hetshi tshibammbiri hu na tshifhinga na fhethu hune muṱangano wa ḓo farelwa hone tsini na hune na dzula hone. Ndi humbela uri ni ḓe arali ni tshi nga kona.

ḒIṄWALELENI MAAMBELE AṊU

Shumisani tshivhumbeo tsha tsumbo dzo fhiraho u ṅwala maambele aṋu a tshumeloni ya tsimuni.