U ramba vhathu Tshilaleloni tsha Murena ngei Albania

TSHIBUGWANA TSHA MUṰANGANO WA VHUTSHILO NA VHUḒINḒA March 2017

Maambele A Tsumbo

Maambele a tsumbo a magazini wa Tshiingamo na a u funza ngoho nga ha Muvhuso wa Mudzimu. Shumisani maambele a tsumbo u itela u ḓiṅwalela maambele aṋu.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

“A Re Na Iwe Ndi Nṋe. Ndi Ḓo U Londota”

Yeremia o ḓipfa a sa fanelei musi Yehova Mudzimu a tshi mu khetha uri a vhe muporofita. Yehova o mu khwaṱhisedza nga nḓila-ḓe?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Vho Litsha U Ita Zwi Funwaho Nga Mudzimu

Vhaisiraele vho vha vha tshi humbula uri u sokou ita zwiṱhavhelo zwo vha zwi tshi vhuyafhedza u ḓifara havho luvhi. Yeremia o bvisela khagala zwivhi na muhoyo zwavho nga tshivhindi.

U TSHILA SA VHAKRISTE

Nḓila Ya U Shumisa Bugwana Ndi Vhafhio Vhane Vha Khou Ita Zwi Funwaho Nga Yehova Ṋamusi?

Shumisani yeneyi bugwana u itela u gudisa mugudiswa waṋu nga ha Ṱhanzi dza Yehova na ndangulo yashu.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Vhathu Vha Nga Tshila Zwavhuḓi Arali Fhedzi Vha Tshi Livhiswa Nga Yehova

Isiraele ḽa kale, vhe vha vha tevhela vhulivhisi ha Yehova Mudzimu vho vha na mulalo, dakalo na vhutshilo havhuḓi.

U TSHILA SA VHAKRISTE

Nḓila Ya U Shumisa Bugwana Thetshelesani Mudzimu Nahone Ni Tshile Tshoṱhe

Shumisani zwifanyiso na maṅwalo u itela u funza ngoho ya mutheo wa Bivhili vhane vha sa kone u vhala.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Vhaisiraele Vho Hangwa Yehova

Yehova o vha a tshi khou fanyisa mini musi a tshi vhudza Yeremia uri a fare lwendo lwa khilomithara dza 500 a tshi ya Mulamboni wa Furata u itela u dzumba mugwarelo wa muḓali?

U TSHILA SA VHAKRISTE

Thusani Muṱa Waṋu U Humbula Yehova

Vhurabeli ha Muṱa vhu fhaṱaho na ha tshifhinga tshoṱhe vhu nga thusa muṱa waṋu u humbula Yehova. Ni nga sedzana hani na khaedu dzine dza nga ita uri zwi ni konḓele u fara vhurabeli ha muṱa?