Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 FHISETSHELANI VHUḒINḒA HA TSIMU

U Khwinisa Vhutsila Hashu Vhuḓinḓani—Nḓila Ya U Ḓiitela Maambele A U Tshimbidza Magazini

U Khwinisa Vhutsila Hashu Vhuḓinḓani—Nḓila Ya U Ḓiitela Maambele A U Tshimbidza Magazini
VHONANI

ZWINE ZWA ITA URI ZWI VHE ZWA NDEME: Naho ri tshi wana maambele a tsumbo kha tshibugwana tsha muṱangano, eneo maambele a shuma sa vhulivhisi. Ni fanela u shumisa maipfi aṋu. Ni nga a bula nga iṅwe nḓila kana na ambelela iṅwe thero ine na vhona i tshi nga shuma tsimuni ya vhoiwe. Arali zwo ralo, musi no no vhala magazini, no no vhala maambele a tsumbo, nahone no no vhona vidio dza maambele a tsumbo, ni nga shumisa nyeletshedzo dzi tevhelaho u itela u ḓiitela maambele aṋu.

NḒILA INE NA NGA ZWI ITA NGAYO:

Ḓivhudziseni, ‘Naa ndi ṱoḓa u shumisa maambele a tsumbo?’

EE

  • Lugiselelani mvulatswinga yaṋu. Musi no no lumelisa, bulani uri ndi ngani no ḓa. (Tsumbo: “Ndo ḓa . . . ”)

  • Ṱhogomelani nḓila ine na ḓo ṱumanya ngayo mbudziso, luṅwalo na khandiso. (Tsumbo: U itela u dzhenisa luṅwalo, ni nga kha ḓi ri: “Phindulo i fushaho ya yeneyo mbudziso i wanala hafha.”)

HAI

  • Khethani thero ya magazini ine ya ni takadza na ine ya nga shuma tsimuni ya vhoiwe

  • Khethani mbudziso i bviselaho khagala mavhonele a ṋemuḓi ine na ḓo i vhudzisa u itela uri ni fare nyambedzano, fhedzi i songo vha mbudziso ine ya ḓo mu sia o shona. (Tsumbo: Mbudziso dzi re kha siaṱari 2 kha magazini.)

  • Khethani luṅwalo lune na ḓo lu vhala. (Arali ni tshi khou tshimbidza Awake! a si tshikolokolo u vhala luṅwalo, samusi hoyu magazini wo itelwa vhathu vha si na nḓivho nnzhi ya Bivhili na vha sa dzhieli nṱha vhurereli.)

  • Lukani mutaladzi kana mitaladzi mivhili ine ya anetshela mbuyelo dzine ṋemuḓi a ḓo dzi wana nge a vhala yeneyo thero

ZWINE NA TEA U ITA

  • Lugiselelani mbudziso ine na ḓo i fhindula musi ni tshi vhuya

  • Ṅwalani notsi u itela uri ni si hangwe zwine na ḓo zwi amba tshifhingani tshi ḓaho