Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

Ṱanganedzani Vhaeni

Ṱanganedzani Vhaeni

Nga ḽa 23 March, ho lavhelelwa uri vhathu vha ṱoḓaho u vha milioni dza 12 kana vha fhiraho vha ri dalele Tshihumbudzoni. Vha ḓo ṱanzielwa nga nḓila i akhamadzaho musi tshiambi tshi tshi haseledza tshifhiwa tshi bvaho ha Yehova tsha tshirengululi na dziṅwe phaṱhutshedzo dzine vhathu vha ḓo dzi wana tshifhingani tshi ḓaho! (Yes 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Yoh 3:16) Naho zwo ralo, a si tshiambi tshi tshoṱhe tshine tsha ḓo ṋea vhuṱanzi kha tshenetshi tshiitea tsho khetheaho. Roṱhe ri nga ṱanganedza vhaeni nga lufuno. (Rom 15:7) Ri nga zwi ita nga nḓila i tevhelaho:

  • Nṱhani ha u dzula fhasi no lindela uri mbekanyamushumo i thome, ṱanganedzani vhaeni na vhathu vho fholaho muyani, ni ambe ni tshi khou ṅweṅwela na nga nḓila ya vhukonani

  • Musi ni tshi khou livhisa ṱhogomelo kha vhathu vhe na vha ramba, ni songo hangwa u dovha na ṱhogomela na vhe vha ḓa nge vha wana zwibammbiri zwa u ramba nga tshifhinga tsha fulo. Humbelani vhathu vho ḓaho uri vha dzule na iṅwi. Shumisani navho Bivhili yaṋu na bugu yaṋu ya luimbo

  • Musi muṱangano u tshi fhela, ḓiimiseleni u fhindula mbudziso dzine vha ḓo dzi vhudzisa. Arali na vha ni si na tshifhinga tshinzhi samusi ni tshi tea u bva holoni u itela uri tshiṅwe tshivhidzo tshi dzhene, zwi ḓo vha zwavhuḓi uri ni dzudzanye u dalela onoyo muthu nga u ṱavhanya. Arali ni si na zwidodombedzwa zwawe zwa vhukwamani, ni nga kha ḓi amba uri: “Ndi nga takalela u pfa mavhonele aṋu malugana na mbekanyamushumo. Ndi nga ni kwama hani?”