Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Maambele A Tsumbo

Maambele A Tsumbo

TSHIINGAMO (gwati ḽa murahu)

Mbudziso: Naa hu ḓo vhuya ha haṱulwa nga nḓila yo teaho kha ḽifhasi? Inwi ni ri mini nga hazwo?

Luṅwalo: Ps 140:12

Matshimbidzele: Heyi thero ya Tshiingamo i haseledza uri musi Muvhuso wa Mudzimu u tshi vhusa u ḓo haṱula nga nḓila yo teaho.

FUNZANI NGOHO

Mbudziso: Ri fanela u dzhia hani tshifhiwa tsha vhutshilo?

Luṅwalo: Nzu 4:11

Ngoho: Ri fanela u ṱhonifha vhutshilo ngauri ndi tshifhiwa tshi bvaho ha Mudzimu. Ri fanela u ḓitsireledza nahone a ri ṱoḓi u vhulaya muthu nga khole. Ri dzhiela nṱha tshifhiwa tsha vhutshilo.

NDI IFHIO KHOṊOLOLO YA VHUTSHILO HA MUṰA VHU TAKADZAHO?

Mbudziso: Ṱhogomelani mbudziso i re nga phanḓa ha tshenetshi tshibammbiri u katela na mavhonele a vhaṅwe vhathu. Inwi ni ri mini?

Luṅwalo: Luk 11:28

Matshimbidzele: Tshenetshi tshibammbiri tshi haseledza mbuno dzine dza nga kwama muṱa waṋu na zwine zwa ita uri ri tende zwine Bivhili ya zwi amba.

ḒIṄWALELENI MAAMBELE AṊU

Shumisani tshivhumbeo tsha tsumbo dzo fhiraho u ṅwala maambele aṋu a tshumeloni ya tsimuni.