A tshi khou guda Bivhili na u elekanya

TSHIBUGWANA TSHA MUṰANGANO WA VHUTSHILO NA VHUḒINḒA June 2017

Maambele A Tsumbo

Maambele a tsumbo a magazini wa Tshiingamo na a u funza ngoho nga ha tshifhiwa tsha vhutshilo. Shumisani maambele a tsumbo u itela u ḓiṅwalela maambele aṋu.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Zwoṱhe Zwine Yehova A Zwi Amba Zwi A Ḓadzea Nga Vhuḓalo

Vhuporofita ha Yeremia ha malugana na u lozwiwa na u vha shubi ha muḓi wa Babele zwo ḓadzea kokotolo.

U TSHILA SA VHAKRISTE

Ni Na Lutendo Lungafhani Kha Mafulufhedziso A Yehova?

Yoshua o khwaṱhisedza uri a hu na na tshithu na tshithihi tshe Yehova a tshi fulufhedzisa Isiraele tshe tsha si ḓadzee. Ri nga khwaṱhisa hani lutendo lwashu kha mafulufhedziso a Mudzimu?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

U Vha Na Muya Wa U Lindela Zwi Ri Thusa U Konḓelela

Ndi mini zwe zwa thusa Yeremia uri a konḓelele e na mavhonele avhuḓi hu sa londwi u shengela zwihulu? Ri nga lugiselela hani milingo ya tshifhingani tshi ḓaho?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Hesekiele O Vha A Tshi Takalela U Huwelela Mulaedza Wa Mudzimu

Kha bono, Yehova o ṋea Hesekiele luṅwalo nahone a mu vhudza uri a lu ḽe. Zwenezwo zwo vha zwi tshi amba mini?

U TSHILA SA VHAKRISTE

Ivhani Na Dakalo Musi Ni Tshi Huwelela Mafhungo Maḓifha

Nga zwiṅwe zwifhinga, zwi nga ri konḓela u huwelela mafhungo maḓifha a Muvhuso wa Mudzimu, fhedzi Mudzimu u ṱoḓa ri tshi mu shumela ro takala. Ri nga vha hani na dakalo mushumoni washu wa u huwelela?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Naa Ni Ḓo Swaiwa Uri Ni Tshidzwe?

Bono ḽa Hesekiele ḽo ḓadzea lwa u thoma musi muḓi wa Yerusalema wa kale u tshi fheliswa. U ḓadzea haḽo musalauno zwi ri kwama nga nḓila-ḓe?

U TSHILA SA VHAKRISTE

Tevhedzani Zwilinganyo Zwa Yehova Zwa Vhuḓifari

Ri fanela u tevhedza zwilinganyo zwa Yehova Mudzimu zwa vhuḓifari nga tshivhindi. Nga nḓila-ḓe? Ndi ngani zwenezwi zwi zwa ndeme nga u rali?