Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU | PSALME YA 34-37

Fulufhelani Yehova Ni Ite Zwivhuya

Fulufhelani Yehova Ni Ite Zwivhuya

“U songo ḽa mbilu U tshi vhona vha-ita-zwivhi”

37:1, 2

  • Ni songo tendela mvelaphanḓa ya tshifhinganyana ya vhaitazwivhi i tshi ni thithisa kha u shumela Yehova. Dzulani no livhisa ṱhogomelo kha zwipikwa na phaṱhutshedzo dza lwa muya

“Fulufhedza Yehova, U ite zwivhuya”

37:3

  • Fulufhelani uri Yehova u ḓo ni tikedza uri ni sedzane na mbilaelo dzaṋu. U ḓo ni thusa uri ni dzule ni tshi fulufhedzea

  • Dzulani no farakanea nga u huwelela mafhungo maḓifha a Muvhuso wa Mudzimu

“Ḓifhelwa nga Yehova”

37:4

  • Ḓivhetsheleni tshifhinga tsha u vhala na u elekanya nga Ipfi ḽa Mudzimu, ni na tshipikwa tsha u ḓivha Yehova khwine

“Thudzela dzinḓila dzau kha Yehova”

37:5, 6

  • Fulufhelani nga mbilu yoṱhe uri Yehova u ḓo ni thusa u sedzana na thaidzo iṅwe na iṅwe

  • Dzulani ni tshi ḓifara zwavhuḓi hu sa londwi u pikiswa, u tovholwa kana u ambiwa luvhi

“Fhumula phanḓa ha Yehova, U lindele Ene”

37:7-9

  • Iledzani u ita zwithu zwine zwa nga ita uri ni xelelwe nga dakalo na tsireledzo ya lwa muya

“Shango ḽi ḓo vha ifa ḽa vho vuḓaho”

37:10, 11

  • Ṱoḓani u luga nahone nga u ḓiṱukufhadza ni lindele Yehova a tshi fhelisa zwithu zwivhi zwe na sedzana nazwo

  • Tikedzani vhatendi nga inwi nahone ni khuthadze vho tsikeledzeaho nga u vha vhudza fulufhedziso ḽa Mudzimu nga ha shango ḽiswa, ḽi re tsini vhukuma

Muvhuso wa Vhumessia u ḓo ḓisa phaṱhutshedzo nnzhi