Vhahuweleli vha tshi khou shumisa zwibammbiri u itela u huwelela ngei Malta

TSHIBUGWANA TSHA MUṰANGANO WA VHUTSHILO NA VHUḒINḒA June 2016

Maambele A Tsumbo

Zwine zwa nga ambiwa musi hu tshi tshimbidzwa magazini wa Tshiingamo na zwibammbiri. Shumisani maambele a tsumbo u itela u ḓiṅwalela maambele aṋu.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Fulufhelani Yehova Ni Ite Zwivhuya

Shumisani nyeletshedzo i wanalaho kha Psalme ya 37.

U TSHILA SA VHAKRISTE

U Khwinisa Vhutsila Hashu Vhuḓinḓani—U Shumisa Dzividio U Itela U Funza

Ndi ngani ri tshi fanela u shumisa vidio dzashu vhuḓinḓani? Dzi nga khwinisa nḓila ine ra funza ngayo nga nḓila-ḓe?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Yehova U Ṱhogomela Vha Si Na Mutakalo Wavhuḓi

Maipfi a Davida a re kha Psalme ya 41 a nga khwaṱhisa lutendo lwa vhashumeli vha fulufhedzeaho musi vha tshi khou lwala kana vhe milingoni.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Yehova Ha Nga Laṱedzi Wa Mbilu Yo Pwashekanaho

Kha Psalme ya 51, Davida u ṱalutshedza nḓila ye u ita tshivhi zwa mu kwama ngayo. Ndi mini zwo mu thusaho uri a dovhe a vhe na vhushaka havhuḓi na Mudzimu?

U TSHILA SA VHAKRISTE

The Kingdom—100 Years and Counting

Vhudzisani mbudziso u itela u haseledza zwe Muvhuso wa Mudzimu wa zwi khunyeledza u bva nga 1914.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

“Kumedzela Yehova Zwi U Lemelaho”

Nyeletshedzo ya Davida yo hevhedzwaho i re kha Psalme ya 55:22 i nga ri thusa u konḓelela thaidzo naho i ifhio.

U TSHILA SA VHAKRISTE

“Mudzimu Ndi Muthusi Wanga”

Davida o livhuha Yehova nge a mu ṋea Ipfi ḽawe. Ndi ndimana dzifhio dza Bivhili dze dza ni thusa u konḓelela zwifhingani zwi konḓaho?