Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

23-​29 July

LUKA 12-13

23-​29 July
 • Luimbo 4 na Thabelo

 • Mvulatswinga (3 mimun. kana i re fhasi)

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

 • Ni Vha Ndeme Vhukuma U Fhira Zwiṋoni Zwiṱuku Zwinzhi”: (10 mimun.)

  • Luk 12:6—Mudzimu ha hangwi zwiṋoni naho zwi zwiṱuku (study note ya Luk 12:6 “zwiṋoni . . . zwiṱuku” kha nwtsty-E)

  • Luk 12:7—Nḓila ine Yehova a ri ḓivha ngayo i sumbedza uri u a ri takalela vhukuma (study note ya Luk 12:7 “na mavhudzi oṱhe a re ṱhohoni dzaṋu o vhalwa” kha nwtsty-E)

  • Luk 12:7—Yehova u na ndavha na riṋe roṱhe (cl 241 ¶4-5)

 • U Fukula Madzanga A Muya: (8 mimun.)

  • Luk 13:24—Tsivhudzo ya Yesu i amba mini? (study note ya Luk 13:24 “Itani vhuḓidini vhuhulwane” kha nwtsty-E)

  • Luk 13:33—Ndi ngani Yesu o amba anea maipfi? (study note ya Luk 13:33 “a zwo ngo tendelwa” kha nwtsty-E)

  • Muvhalo wa Bivhili wa ino vhege wo ni funza mini nga ha Yehova?

  • Ndi afhio maṅwe madzanga a muya e na a wana kha muvhalo wa Bivhili wa ino vhege?

 • Muvhalo Wa Bivhili: (4 mimun. kana i re fhasi) Luk 12:22-40

FHISETSHELANI VHUḒINḒA HA TSIMU

 • U Vhuyelela Lwa Vhuvhili: (3 mimun. kana i re fhasi) Shumisani tsumbo ya u thoma nyambedzano. Rambani ṋemuḓi miṱanganoni.

 • U Vhuyelela Lwa Vhuraru: (3 mimun. kana i re fhasi) Khethani luṅwalo nahone ni mu ṋee khandiso ya u guda.

 • Pfunzo Ya Bivhili: (6 mimun. kana i re fhasi) lv ndim. 16 ¶4-5

U TSHILA SA VHAKRISTE

 • Luimbo 116

 • Ri Ḓipfa Ri Sa Fani Na Vhaṅwe Fhedzi A Ro Hangwiwa: (15 mimun.) Tambani vidio. Nga murahu ni haseledze mbudziso dzi tevhelaho:

  • Ndi vhuimo vhufhio vhu konḓaho he vhahuweleli vhararu vha sedzana naho?

  • Yehova o sumbedza hani uri ha ngo vha hangwa?

  • Vhahuweleli vho bvela hani phanḓa u shumela Yehova hu sa londwi khaedu, nahone zwenezwi zwo ṱuṱuwedza hani vhaṅwe?

  • Ni nga sumbedza hani lufuno kha vhalala na vhane vha si vhe na mutakalo wavhuḓi tshivhidzoni tshaṋu?

 • Pfunzo Ya Bivhili Ya Tshivhidzo: (30 mimun.) lv ndim. 11¶1-9

 • Mvusuluso Ya Uno Muṱangano Na Mavhala A Nngwe A Zwa Vhege I Ḓaho (3 mimun.)

 • Luimbo 5 na Thabelo