Buthano ḽo khetheaho ngei Vienna kha ḽa Austria

TSHIBUGWANA TSHA MUṰANGANO WA VHUTSHILO NA VHUḒINḒA July 2018

Tsumbo Dza U Thoma Nyambedzano

Tsumbo dza u thoma nyambedzano dzi ambaho nga ha nḓila ine Bivhili ya ita ngayo uri muṱa u takale.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Elani Nga Mafunda

Muthu ane a vha na mafunda u ṋea o takala zwine a vha nazwo u itela u thusa na u ṱuṱuwedza vhaṅwe.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Hu Ṱoḓea Mini U Vha Mutevheli Wa Yesu?

Ri fanela u livhisa ṱhogomelo kha mini musi ri tshi humbula nga zwifhinga zwa kale?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Tshifanyiso Tsha Musamaria

Vhatevheli vha Yesu vha tea u ita zwo engedzeaho u itela u sumbedza vhaṅwe uri vha a vha funa, naho vhe vha lushaka lu sa fani na lwavho.

U TSHILA SA VHAKRISTE

Ndi Ngani U Sa Dzhia Sia Zwi Zwa Ndeme? (Mix 4:⁠2)

Musi ri tshi edzisa Mudzimu a sa ṱaluli, ri tea u itela vhathu vhoṱhe zwivhuya.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

“Ni Vha Ndeme Vhukuma U Fhira Zwiṋoni Zwiṱuku Zwinzhi”

Ri nga edzisa hani nḓila ine Yehova a dzhiela ngayo nṱha vhane vha khou pikiswa?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Tshifanyiso Tsha Murwa Wa Ḽihwarahwara

Tshifanyiso tsha murwa wa ḽihwarahwara tshi ri gudisa mini nga ha u vha na vhuṱali, u ḓiṱukufhadza na u fhulufhela Yehova Mudzimu?

U TSHILA SA VHAKRISTE

Murwa Wa Ḽihwarahwara O Vhuya

Ri guda mini kha yeneyi vidio?