Vha tshi khou huwelela nnḓu nga nnḓu ngei Italy

TSHIBUGWANA TSHA MUṰANGANO WA VHUTSHILO NA VHUḒINḒA July 2017

Maambele A Tsumbo

Maambele a tsumbo a magazini wa Tshiingamo na a u funza ngoho nga ha tshengelo. Shumisani maambele a tsumbo u itela u ḓiṅwalela maambele aṋu.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Naa Ni Na Mbilu Ya Ṋama?

Hu na vhushaka vhufhio vhukati ha mbilu na phetho dzine ra dzi dzhia malugana na vhuḓimvumvusi kana u ambara na u ḓilugisa? Zwi amba mini u vha na mbilu ya ṋama?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Naa Ni A Ita Zwe Na Fulufhedzisa?

Ri guda mini kha Khosi Tsedekia nga ha masiandoitwa a u sa ita zwe na fulufhedzisa?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Musi Yehova A Tshi Hangwela, Naa U A Hangwa?

Ndi tsumbo dzifhio dzi re Bivhilini dzine dza ṋea vhuṱanzi ha uri Yehova u a hangwela? Nḓila ye a shumisana ngayo na Davida, Manase na Petro i ri thusa hani u fulufhela uri u a hangwela?

U TSHILA SA VHAKRISTE

Naa Ni A Ḓihangwela?

Zwi nga ri konḓela u ḓihangwela vhukhakhi he ra vhu ita kale, naho Yehova o no ḓi ri hangwela. Ndi mini zwine zwa nga ri thusa?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Vhuhosi Ndi Ha We Ha Mu Fanela

Vhuporofita ha Hesekiele nga ha we a fanelwa nga vhuhosi ho ḓadzea hani kha Yesu? Zwenezwi zwi ri funza mini nga ha Yehova?

U TSHILA SA VHAKRISTE

U Vha Na Mikhwa Yavhuḓi Musi Ro Ima Muṋangoni

Musi ro ima muṋangoni, ri nga kha ḓi sa zwi ṱhogomela uri vhoṋemiḓi vha khou ri vhona kana u ri pfa. Ri nga sumbedza hani mikhwa yavhuḓi musi ro ima muṋangoni?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Vhuporofita Ha Malugana Na Tiro Vhu Khwaṱhisa U Fulufhela Hashu Ipfi Ḽa Yehova

Vhuporofita ha Hesekiele nga ha u fheliswa ha Tiro ho ḓadzea nga nḓila i mangadzaho.