Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU | PSALME YA 74-78

Elelwani Mishumo Ya Yehova

Elelwani Mishumo Ya Yehova

U elekanya nga ha zwe Yehova a zwi ita ndi zwa ndeme

74:16; 77:6, 11, 12

  • U elekanya zwi ri thusa u pfesesa zwine ra zwi guda Bivhilini na u dzhiela nṱha zwiḽiwa zwa muya

  • U elekanya nga ho dzikaho nga ha Yehova zwi ri thusa u elelwa zwithu zwavhuḓi zwe a zwi ita na fulufhelo ḽine a ri ṋea ḽone

Mishumo ya Yehova i katela zwi tevhelaho:

74:16, 17; 75:6, 7; 78:11-17

  • Tsiko

  • Musi ri tshi fhedza tshifhinga ri tshi khou guda nga ha tsiko, ri ṱhonifha Yehova nga ho dzikaho

  • Vhahulwane vha tshivhidzo

  • Ri fanela u thetshelesa vhe Yehova a vha vhea uri vha range phanḓa

  • U tshidzwa

  • U elelwa nga ha musi Yehova a tshi tshidza vhathu vhawe zwi ita uri ri fulufhele uri u na lutamo na vhukoni ha u ṱhogomela vhashumeli vhawe