Hu tshi khou huwelelwa mafhungo maḓifha kha muki wa tie [mufumakadzi] ngei Cameroon

TSHIBUGWANA TSHA MUṰANGANO WA VHUTSHILO NA VHUḒINḒA July 2016

Maambele A Tsumbo

Zwine zwa nga ambiwa musi hu tshi tshimbidzwa magazini wa Tshiingamo na bugwana Mafhungo Maḓifha A Bvaho Ha Mudzimu! Shumisani maambele a tsumbo u itela u ḓiṅwalela maambele aṋu.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Rendani Yehova, Mupfi Wa Thabelo

Ndi ngani zwi zwa ndeme u rabelela zwe na zwi fulufhedzisa Mudzimu? Ni nga sumbedza hani Yehova uri ni a mu fulufhela thabeloni yaṋu? (Psalme ya 61-65)

U TSHILA SA VHAKRISTE

U Leludza Vhutshilo Zwi Ri Thusa U Renda Mudzimu

U leludza vhutshilo zwi na mbuyelo dzifhio? Ni nga edzisa hani nḓila ye Yesu a vha a tshi tshila ngayo?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Vhathu Vha Yehova Vha Fhisetshela Vhurabeli Ha Ngoho

Ri guda mini kha u fhisetshela ha Davida u shumela Mudzimu? U fhisetshela u shumela Mudzimu zwi ri sudzulusela u ita mini? (Psalme ya 69-72)

U TSHILA SA VHAKRISTE

Naa Ni Nga Zwi Lingedza Ṅwaha Muthihi?

Vhane vha zwi lingedza vha ḓo fushea vhutshiloni na u wana phaṱhutshedzo nnzhi.

U TSHILA SA VHAKRISTE

Mbekanyo Ya Vhuvulanḓila

Ni ḓo ṱhogomela uri na vha si na tshifhinga tshinzhi kana nungo vha nga vha vhavulanḓila.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Elelwani Mishumo Ya Yehova

Mishumo ya Yehova i katela mini? Ri vhuyelwa hani nga u elekanya nga hayo? (Psalme ya 74-78)

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Muthu Wa Ndeme Vhukuma Vhutshiloni Haṋu Ndi Nnyi?

Muṅwali wa Psalme ya 83 o sumbedza uri Yehova Mudzimu ndi ene muthu wa ndeme vhukuma vhutshiloni hawe. Riṋe ri nga zwi sumbedza hani vhutshiloni hashu?