Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU | MISHUMO 21-22

“Kha Hu Itwe Zwine Yehova A Zwi Funa”

“Kha Hu Itwe Zwine Yehova A Zwi Funa”

21:8-14

Paulo o pfa uri muya mukhethwa u khou mu livhisa Yerusalema, he a vha a tshi ḓo ṱangana na khombo. (Mis 20:22, 23) Nga zwenezwo, musi Vhakriste vha tshi mu humbela uri a songo ṱuwa, o fhindula a ri: “Ni khou lilela-ni ni tshi ita uri ndi khathuwe mbilu?” (Mis 21:13) A ri ṱoḓi u dzivhisa vhaṅwe u ita zwoṱhe zwine vha nga kona u itela u shumela Yehova.