A tshi khou huwelela mafhungo maḓifha ngei Ghana

TSHIBUGWANA TSHA MUṰANGANO WA VHUTSHILO NA VHUḒINḒA January 2017

Maambele A Tsumbo

Maambele a tsumbo a magazini wa Tshiingamo na a u funza ngoho nga ha zwiga zwa maḓuvha a vhufhelo. Shumisani maambele a tsumbo u itela u ḓiṅwalela maambele aṋu.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Yehova U Ṱhogomela Vhathu Vhawe

Yehova u ri ṋea zwiḽiwa zwinzhi zwa muya u fana na ṋemuḓi a re na mafunda.

LUPFUMO LU BVAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

‘Khosi I Ḓo Ita Uri Hu Vhe Na Zwivhuya’

Yesu ane a vha Khosi u ṋea sambi vhalisa vhane vha ḓo ḽi ṱhogomela. Vha ṱhogomela sambi nga u ḽi ṋea zwiḽiwa zwa muya na vhulivhisi.

LUPFUMO LU BVAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Hiskia O Lambedzwa Nge A Vha Na Lutendo

Vhaasuri vha lingedza u kula nungo Vhayuda uri vha ḓikumedze vha songo vhuya vha lwa, fhedzi Yehova u ruma muruṅwa u itela u tshidza Yerusalema.

U TSHILA SA VHAKRISTE

‘Iwe Yehova, Ndo Fulufhela Iwe’

Ndi zwa ndeme u fulufhela Yehova musi zwithu zwi tshi khou ri tshimbilela zwavhuḓi na musi zwi tshi konḓa. Hiskia o sumbedza hani uri u fulufhela Mudzimu?

LUPFUMO LU BVAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Yehova U Ṋea O Netaho Maanḓa

U fhufha ha goni ḽi sa vhuyi ḽa ḓidina zwi fanyisela zwavhuḓi nḓila ine ra kona ngayo u ita vhurabeli hashu ri tshi thuswa nga nungo dzine ra ṋewa nga Mudzimu.

U TSHILA SA VHAKRISTE

Ni Songo Hangwa U Rabelela Vhakriste Vhane Vha Khou Tovholwa

Ndi mini zwine ra fanela u zwi katela kha thabelo malugana na vhahashu vhane vha khou tovholwa?

LUPFUMO LU BVAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Yehova Ndi Mudzimu Wa Vhuporofita Ha Ngoho

Hu tshee ho sala miṅwaha ya 200, Yehova o shumisa Yesaya u itela u dzumbulula zwine zwa ḓo itea kha muḓi wa Babele.