Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

Naa Ni A Vhona Pfaneleo Dza Mudzimu Dzi Sa Vhonali?

Naa Ni A Vhona Pfaneleo Dza Mudzimu Dzi Sa Vhonali?

Musi ni tshi sedza maluvha avhuḓi, lutombo lwo ḓalaho ṋaledzi kana mahovhohovho, naa ni a kona u vhona mishumo ya Musiki? Tsiko ine ra i vhona i dzumbulula pfaneleo dza Yehova dzi sa vhonali. (Rom 1:20) Musi ri tshi ḓiṋea tshifhinga tsha u sedza tsiko ya Yehova, ri kona u vhona maanḓa awe, lufuno, vhuṱali na mafunda ane a vha nao.—Ps 104:24.

Ndi mishumo ifhio ya Yehova i mangadzaho ine na i vhona ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe? Naho ni tshi dzula ḓoroboni, ni nga vhona zwiṋoni na miri. Musi ri tshi ḓiṋea tshifhinga tsha u sedza tsiko ya Yehova, zwi nga ri thusa u fhungudza mbilaelo, u livhisa ṱhogomelo kha zwithu zwa ndeme na u engedza lutendo lwashu kha uri Yehova u ḓo ri ṱhogomela u swika nga hu sa fheli. (Mat 6:25-32) Arali ni na vhana, vha thuseni u vhona pfaneleo dza Yehova dzi sa vhambedzwi na tshithu. Musi ri tshi dzhiela nṱha tsiko ine ra i vhona, ri ḓo sendela tsini na Musiki.—Ps 8:3, 4.

ṰALELANI VIDIO THE WONDERS OF CREATION REVEAL GOD’S GLORY—LIGHT AND COLOR, NAHONE NGA MURAHU NI FHINDULE MBUDZISO DZI TEVHELAHO:

  • Ndi nga nḓila ḓe ine ra kona u vhona mivhala?

  • Ndi ngani mivhala i tshi shanduka zwi tshi ya nga he ra ima hone?

  • Ndi ngani ri tshi vhona mivhala yo fhambanaho kha lutombo?

  • Ndi mivhala ifhio i takadzaho ye na i vhona ya tsiko hune na dzula hone?

  • Ndi ngani ri tshi tea u ḓiṋea tshifhinga tsha u sedza tsiko?

Tshedza na mivhala zwi dzumbulula mini nga ha pfaneleo dza Yehova?