Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

Lindelani Nga Maṱo Matswuku Nga U Konḓelela

Lindelani Nga Maṱo Matswuku Nga U Konḓelela

Ni na miṅwaha mingana no lindela uri Muvhuso wa Mudzimu u ḓe? Naa ni khou konḓelela hu sa lwondwi milingo ine na khou ṱangana nayo? (Rom 8:25) Vhaṅwe Vhakriste vha ṱangana na u vhengiwa, u sa farwa zwavhuḓi, u valelwa dzhele kana u shushedzwa uri vha ḓo vhulawa. Vhaṅwe vha konḓelela milingo i ngaho sa vhulwadze vhu sa fholi kana u vha vhalala.

Ndi mini zwine zwa ḓo ri thusa u lindela nga maṱo matswuku naho ri tshi khou ṱangana na milingo? Ri fanela u khwaṱhisa lutendo lwashu nga u vhala Bivhili ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe na u elekanya nga ha zwine ra zwi vhala. Ri fanela u livhisa ṱhogomelo kha fhulufhelo ḽashu. (2Ko 4:16-18; Heb 12:2) Ri fanela u rabela kha Yehova na u mu humbela uri a ri ṋee muya mukhethwa. (Luk 11:10, 13; Heb 5:7) Khotsi ashu wa lufuno u ḓo ri thusa ‘uri ri konḓelele nga vhuḓalo ri sa fheli mbilu nahone ro takala.’—Kol 1:11.

ṰALELANI VIDIO RI FANELA U ‘GIDIMA NGA U KONḒELELA’—IVHANI NA FULUFHELO ḼA URI NI ḒO WANA MALAMBA NAHONE NGA MURAHU NI FHINDULE MBUDZISO DZI TEVHELAHO:

  • Ndi zwifhio zwine ra nga “sokou ṱangana nazwo” vhutshiloni ri songo zwi lavhelela? (Muh 9:11)

  • Thabelo i ri thusa hani musi ro sedzana na milingo?

  • Arali ri sa tsha kona u ita zwe ra vha ri tshi zwi ita kale tshumeloni ya Yehova, ndi ngani ri tshi tea u livhisa ṱhogomelo kha zwine ra kona u zwi ita zwino?

  • Livhisani ṱhogomelo kha malamba

    Ndi mini zwine zwa ni thusa uri ni dzule ni na fhulufhelo ḽa uri ni ḓo wana malamba?