Muswa a tshi khou vhala maanea kilasini

TSHIBUGWANA TSHA MUṰANGANO WA VHUTSHILO NA VHUḒINḒA February 2017

Maambele A Tsumbo

Maambele a tsumbo a magazini wa Tshiingamo na a u funza ngoho nga ha tsiko. Shumisani maambele a tsumbo u itela u ḓiṅwalela maambele aṋu.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

U Thetshelesa Yehova Zwi Ḓisa Phaṱhutshedzo

Yehova Mudzimu u ri sumbedza nga lufuno nḓila ine ra fanela u tshila ngayo.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Kristo O Shengedzelwa Riṋe

Lufu lwa Yesu lwo fhindula khani ye ya takuswa nga Sathane ya malugana na u fulufhedzea ha vhashumeli vha Mudzimu.

U TSHILA SA VHAKRISTE

Thusani Vhana Vhaṋu Uri Vha Vhe Na Lutendo Lwo Khwaṱhaho Kha Musiki

Vhana vhaṋu vha ḓivha mini nga ha vhutshilo? Ni nga vha thusa hani uri vha vhe na lutendo lwa uri Musiki ndi Yehova Mudzimu?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

‘Huwelelani Ṅwaha U Takadzaho Wa Yehova’

Naa ṅwaha u takadzaho wa Yehova ndi ṅwaha wa vhukuma? Tshenetshi tshifhinga tshi tshimbidzana hani na mushumo wa u huwelela nga ha Muvhuso?

U TSHILA SA VHAKRISTE

Shumisani Khandiso Dza Bivhili Nga Vhuṱali

Hu ṱoḓea vhuḓidini na tshelede u itela u gandisa khandiso dzashu dzo thewaho Bivhilini na u dzi isa zwivhidzoni shangoni ḽoṱhe. Shumisani vhuṱali musi ni tshi tshimbidza khandiso.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Vhathu Vha Ḓo Takala Vhukuma Musi Hu Na Ḽiṱaḓulu Ḽiswa Na Ḽifhasi Ḽiswa

Fulufhedziso ḽa Mudzimu ḽa “ḽiṱaḓulu ḽiswa” na “ḽifhasi ḽiswa” ḽi amba mini kha riṋe?

U TSHILA SA VHAKRISTE

Takalani Ngauri Ni Na Fulufhelo

Fulufhelo ḽi nga thikho ya vhutshilo hashu. U elekanya nga mafulufhedziso a re Ipfini ḽa Mudzimu zwi ita uri ri kone u dzula ro takala nahone ri tshi khou fulufhedzea naho ro sedzana na milingo i konḓaho.