Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

“Ndi Nṋe, Nthume”

“Ndi Nṋe, Nthume”

Ri tea u edzisa muya wa Yesaya wa u ḓiṋekedzela. O sumbedza lutendo nahone a aravha nga u ṱavhanya musi hu tshi vha na ṱhoḓea, naho o vha a sa ḓivhi zwidodombedzwa zwoṱhe. (Yes 6:8) Naa ni nga dzudzanya zwiimo zwaṋu uri ni kone u shuma hu re na ṱhoḓea khulwane ya vhahuweleli vha Muvhuso? (Ps 110:3) Ndi ngoho uri ni tea u “vhalela tshinyalelo” musi ni tshi ṱoḓa u pfulutshela fhethu ho raloho. (Luk 14:27, 28) Naho zwo ralo, ḓiimiseleni u ḓidzima zwiṅwe zwithu ni tshi itela mushumo wa u huwelela. (Mat 8:20; Mar 10:28-30) Samusi ro zwi vhona kha vidio Moving to Serve Where the Need Is Greater, phaṱhutshedzo dzine ra dzi wana tshumeloni ya Yehova dzi fhira u ḓidzima naho hu hufhio hune ra nga hu ita.

MUSI NO NO ṰALELA VIDIO, FHINDULANI MBUDZISO DZI TEVHELAHO:

  • Vha muṱa wa ha Williams vho ḓidzima mini uri vha kone u ya u shuma Ecuador?

  • Ndi zwithu zwifhio zwe vha zwi sedza musi vha tshi khetha hune vha ḓo shuma hone?

  • Vho fhaṱutshedzwa hani?

  • Ni nga wana ngafhi mafhungo o engedzeaho nga ha u shuma fhethu hu re na ṱhoḓea?

MUSI NI TSHI FARA VHURABELI HA MUṰA TSHIFHINGANI TSHI ḒAHO, HASELEDZANI MBUDZISO DZI TEVHELAHO:

  • Ri nga ṱanḓavhudza hani vhuḓinḓa hashu sa muṱa? (km 8/11 4-6)

  • Arali zwi sa konadzei u shuma hu re na ṱhoḓea, ndi dzifhio dziṅwe nḓila dzine ra nga thusa ngadzo tshivhidzoni tshine ra ṱanganela khatsho? (w16.03 3-5)