Vhashumi vha biko Bethele ya Wallkill ngei New York

TSHIBUGWANA TSHA MUṰANGANO WA VHUTSHILO NA VHUḒINḒA August 2019

Tsumbo Dza U Thoma Nyambedzano

Tsumbo dza u thoma nyambedzano dzi ambaho nga ha zwine Mudzimu a fhulufhedzisa uri u ḓo zwi ita tshifhingani tshi ḓaho.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

“Mudzimu Ho Ngo Ri Ṋea Muya Wa U Vha Magoswi”

Ri nga sumbedza tshivhindi musi ro sedzana na zwithu zwi konḓaho arali ri tshi ḓitika nga Yehova.

VHUTSHILO HA MUKRISTE

Fhedzani Tshifhinga Na Vhane Vha Funa Yehova

Vhane ra fhedza tshifhinga navho vha nga ri ṱuṱuwedza u ita zwithu zwavhuḓi kana zwi si zwavhuḓi.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

“Vheani Vhahulwane”

Vhane vharangaphanḓa vha vhewa hu tshi tevhelwa zwine Bivhili ya zwi amba.

VHUTSHILO HA MUKRISTE

Vhaswa, ‘Fhisetshelani Mishumo Yavhuḓi’

Vhaswa vha nga swikelela hani tshipikwa tshavho tsha u vha vhavulanḓila vha tshifhinga tshoṱhe kana vha u thusa?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Funani Zwivhuya, Ni Vhenge Vhutshinyi

Ri nga sumbedza hani uri ri funa zwivhuya nahone ri vhenga vhutshinyi?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Itani Zwoṱhe Zwine Na Nga Kona Uri Ni Dzhene Vhuaweloni Ha Mudzimu

Ri nga dzhena hani vhuaweloni ha Mudzimu nahone ri fanela u ita mini uri ri dzule ri khaho?

VHUTSHILO HA MUKRISTE

Mishumo Yavhuḓi I Sa Hangwei

Ni fanela u ita mini uri ni fanelee u shuma Bethele?