Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

Yesu O Dovha A Fela Na Wahaṋu

Yesu O Dovha A Fela Na Wahaṋu

Yesu o fela vhathu vho mamelaho tshivhi. (Rom 5:8) A zwi timatimisi uri ri dzhiela nṱha lufuno lwe Yesu a ri sumbedza lwone nga u ri fela. Naho zwo ralo, tshiṅwe tshifhinga ri nga tea u ḓihumbudza uri Kristo ha ngo fela riṋe fhedzi, o dovha a fela na vhahashu. Ri nga sumbedza hani uri ri funa vhahashu vhane vha vha na tshivhi u fana na riṋe? Ṱhogomelani nḓila tharu. Ya u thoma, ri nga vhumba vhukonani na vhane vha bva kha vhubvo vhu sa fani na hashu. (Rom 15:7; 2Ko 6:12, 13) Ya vhuvhili, a ro ngo tea u amba kana u ita zwiṅwe zwithu zwine zwa nga khukhulisa vhaṅwe. (Rom 14:13-15) Ya u fhedza, arali muṅwe a ri khakhela, ri tea u vha vhathu vhane vha ṱavhanya u hangwela. (Luk 17:3, 4; 23:34) Arali ra ḓiimisela u edzisa Yesu nga yeneyi nḓila, Yehova u ḓo bvela phanḓa a tshi fhaṱutshedza tshivhidzo nga ita uri tshi vhe na mulalo na vhuthihi.

ṰALELANI VIDIO BECOME MORE BEAUTIFUL! NAHONE NGA MURAHU NI FHINDULE MBUDZISO DZI TEVHELAHO:

  • Miki o thoma a tshi ḓipfa hani nga tshivhidzo tsha hawe?

  • Ndi mini zwo itaho uri a shandukise nḓila ine a ḓipfa ngayo?

  • Tsumbo ya Yesu yo thusa hani Miki u shandula mavhonele awe? (Mar 14:38)

  • Mirero 19:11 i nga ri thusa hani u sedza Vhakriste nga riṋe nga nḓila yavhuḓi?