U livhisa vhathu kha jw.org ngei São Paulo, Brazil

TSHIBUGWANA TSHA MUṰANGANO WA VHUTSHILO NA VHUḒINḒA August 2018

Tsumbo Dza U Thoma Nyambedzano

Tsumbo dza u thoma nyambedzano nga ha nḓila ine Bivhili ya vha ya ndeme ngayo ṋamusi.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Sumbedzani U Livhuwa

Vhane vha tama u takadza Kristo vha tea u sumbedza lufuno na u ṱanganedza vhathu vhoṱhe, hu sa londwi vhubvo, mvelele kana vhurereli havho.

U TSHILA SA VHAKRISTE

Humbulani Mufumakadzi Wa Loto

Ri nga iledza hani u xelelwa nga vhushaka hashu na Mudzimu sa zwe Mufumakadzi wa Loto a ita? Hu pfi mini arali ra thoma u ṱhogomela uri zwithu zwi vhonalaho zwi khou thoma u dzhiela vhudzulo vhushaka hashu na Yehova?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Gudani Kha Tshifanyiso Tsha Bonndo Dza Fumi

Kha tshifanyiso tsha Yesu tsha bonndo dza fumi, muṋe, vhalanda na tshelede zwi imela mini?

U TSHILA SA VHAKRISTE

U Khwinisa Vhutsila Hashu Vhuḓinḓani​—⁠U Shumisa JW.ORG

Khandiso dzoṱhe dzine dza vha kha Bogisi Ḽashu Ḽa Zwishumiswa Zwa U Funza dzi ri livhisa kha jw.org. Arali ri tshi nga shumisa website yashu, ri ḓo vha vhathu vha bvelelaho vhuḓinḓani.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

“U Vhofhololwa Haṋu Hu Tsini”

Hu si kale Yesu Kristo u ḓo ḓa sa Muhaṱuli na Muvhofhololi washu. Ri fanela u khwaṱhisa vhushaka hashu na Yehova u itela uri ri kone u vhofhololwa.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Ḓiimiseleni U Hangwela Vhaṅwe

Yehova na Murwa wawe vha sedza mbilu dza vhaitazwivhi vho rembuluwaho uri vha vha khathutshele.

U TSHILA SA VHAKRISTE

Yesu O Dovha A Fela Na Wahaṋu

Yesu o fela vhathu vho mamelaho tshivhi. Ri nga sumbedza hani uri ri funa vhahashu vhane vha vha na tshivhi u fana na riṋe?