Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU | HESEKIELE 28-31

Yehova O Lambedza Lushaka Lwa Vhahedeni

Yehova O Lambedza Lushaka Lwa Vhahedeni

29:18-20

Arali Yehova o lambedza vhahedeni nge vha mu itela zwiṅwe zwithu, u ḓo lambedza lungafhani vhashumeli vhawe vha fulufhedzeaho nga nṱhani ha zwine vha mu itela zwone!

ZWE VHABABELE VHA ZWI ITA

U govhela muḓi wa Tiro

ZWINE NDA ZWI ITA

Ndi ifhio nndwa ya lwa muya ine nda khou i lwa?

ZWE VHABABELE VHA ḒIDZIMA ZWONE

  • U govhela muḓi wa Tiro lwa miṅwaha ya 13

  • Maswole a Babele o tambula

  • Vhababele a vho ngo wana tshithu

ZWE NDA ḒIDZIMA ZWONE

Ndi zwifhio zwe nda ḓidzima zwone u itela u shumela Yehova?

NḒILA YE YEHOVA A LAMBEDZA VHABABELE NGAYO

Yehova o vha ṋea muḓi wa Egipita uri vha u ṱangule

MALAMBA ANE NDA A WANA KHA YEHOVA

Ndi afhio malamba ane nda a wana kha Yehova?